ICC Sveriges policyprioriteringar 2023

Internationella Handelskammarens policyutvecklande arbete sker inom ramen för våra tio kommittéer. Eftersom företags möjligheter att göra internationella affärer påverkas av utvecklingen inom många olika områden täcker kommittéerna in alltifrån handelspolitik till digitalisering, hållbarhet och skatter. Gemensamt för vårt arbete inom dessa områden är dock en global ansats. Målsättningen är att de regler, standarder och ramverk som företag har att förhålla sig till på olika marknader ska vara så företagsvänliga och globalt harmoniserade som möjligt. Med en unik roll som enda näringslivsorganisation med observatörsstatus i FN och som näringslivets globala röst i fora som bl.a. WTO, OECD och G20 verkar vi därför på högsta internationella nivå för att främja global frihandel och underlätta hållbara internationella affärer. Utöver de prioriteringar som driver vårt påverkansarbete och utvecklandet av egna verktyg, bevakar och informerar kommittéerna också aktivt om ny lagstiftning, pågående internationella processer och utvecklingen i stort på respektive område.

Nedan finner ni ICC Sveriges policyprioriteringar för verksamhetsåret 2023. Om ni vill veta mer om hur ICC arbetar med olika frågor och hur ni kan engagera er är ni välkomna att höra av er till ICC Sveriges policyansvarige, henrik.blomqvist@icc.se.

Digital ekonomi

 • Bidra till utformningen av FN:s Global Digital Compact. Initiativet syftar till att identifiera gemensamma principer för en hållbar digital utveckling och främjandet av digitaliseringen globalt. Principerna väntas beröra frågor som bl.a. dataskydd, datadelning, internets styrning, AI och värnandet av mänskliga rättigheter, och kan i förlängningen innebära att FN tar en större roll i regleringen av det digitala området. Därför är det viktigt redan i detta skede att näringslivet är med och påverkar utformningen. Sveriges FN-ambassadör är s.k. co-facillitator i processen, vilket gör att ICC Sverige är unikt positionerade inom det globala ICC-nätverket att bidra till arbetet.
 • Stärka cybersäkerheten globalt genom att främja tillämpningen av gemensamma normer och principer i cyberrymden. Förekomsten av cyberbrottslighet fortsätter att öka och negativt påverka utveckling, innovation och säkerhet för både små och stora företag världen över, där såväl statsunderstödd brottslighet som privata aktörer utgör reella hot. För närvarande pågår förhandlingar inom FN om ett internationellt fördrag om cyberbrottslighet och ett arbete för att implementera normer och principer för staters beteende i cyberrymden. Vi bidrar med näringslivets inspel och erfarenheter till dessa processer och har även lanserat initiativet Cyber Development Goals, som är tänkt att i samarbete med stater och andra intressenter mynna ut i gemensamma globala mål för hur cybersäkerheten kan stärkas.

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Digital Ekonomi här »

+ Läs mer

Handel och Investeringar

 • Främja global frihandel och motverka protektionism. Ökade geopolitiska spänningar, regulatorisk fragmentering och risk för teknologisk frikoppling mellan Väst och Kina får långtgående negativa konsekvenser för företag världen över. Därtill används den gröna omställningen för att legitimera protektionistiska åtgärder och uppluckrade statsstödsregler, som i sin tur riskerar leda till en nedåtgående spiral av motåtgärder. Därför är det viktigt att bevaka utvecklingen, påtala näringslivets beroende av öppen internationell handel med konkurrens på lika villkor och samtidigt belysa de centrala bidrag som handeln i sig ger till hållbar utveckling, fred, välstånd och stabilitet globalt.
 • Värna det multilaterala handelssystemet genom att driva på för reform av Världshandelsorganisationen, WTO. WTO är grunden i det globala handelssystemet. Samtidigt har få uppdateringar av WTO:s regelverk skett de senaste 20 åren, medan internationell handel har genomgått stora förändringar. I samband med det senaste ministermötet MC12 under sommaren 2022, beslutade WTO:s medlemsstater att reformera organisationen. Reformarbetet går dock långsamt framåt, varför vi och det globala näringslivet har en viktig roll i att driva på utvecklingen och visa på företagens behov av uppdaterade globala regler.
 • Driva på de pågående e-handelsförhandlingarna inom WTO och verka för att WTO:s förbud mot tullar på elektroniska överföringar förlängs vid nästa ministermöte, MC13. Förbudet mot tullar på elektroniska överföringar som WTO:s medlemsstater enades om 1998 har haft avgörande betydelse för världens digitalisering genom att digital handel och gränsöverskridande dataflöden inte har hindrats och belagts med tullavgifter. Förbudet måste dock förlängas vid varje ministermöte. Parallellt pågår också förhandlingar om ett e-handelsavtal som skulle kunna bidra med regelharmonisering och underlätta digital handel ytterligare. Vi driver på för att förhandlingarna så snart som möjligt ska resultera i ett färdigförhandlat och robust avtal.

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Handel och Investeringar här »

+ Läs mer

Handelsrätt

 • Bidra till utvecklingen och främja tillämpningen av Incoterms® och ICC:s övriga handelsrättsliga verktyg. Våra handelsrättsliga verktyg, däribland de internationellt erkända reglerna för leveransvillkor Incoterms® och diverse modellavtal, är viktiga praktiska hjälpmedel för företag som handlar internationellt. Kommittén har en central roll i att bidra till att de hålls uppdaterade, att deras tillämpning underlättas och i att identifiera nya kommersiella behov av stöd och riktlinjer som kan tänkas uppstå på området.

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Handelsrätt här »

+ Läs mer

Hållbarhet

 • Driva på för en effektiv implementering av Parisavtalet och för att hålla 1,5-gradersmålet vid liv inför och under FN:s klimatkonferens COP28 i Dubai i december. Vi har som näringslivets officiella fokalpunkt inom FN:s klimatkonvention en unik roll i att förmedla näringslivets åsikter under förhandlingarna. Vi kommer också att erbjuda möjlighet till ackrediteringar och synlighet under konferensen samt regelbunden bevakning av förhandlingarna. Det blir både en möjlighet att visa på de viktiga insatser som näringslivet redan gör och påvisa vilka åtgärder som stater behöver vidta för att underlätta näringslivets gröna omställning.
 • Utveckla det första internationella ramverket för hur företag utifrån gemensamma principer och på ett ansvarsfullt sätt kan fatta beslut om att lämna, fortsätta verka på eller återvända till komplexa marknader. I ljuset av Rysslands invasion av Ukraina och i tider av geopolitisk osäkerhet ställs många företag inför beslut om huruvida de ska fortsätta vara verksamma på vissa marknader eller hur de på ett ansvarsfullt sätt kan avveckla sin verksamhet på dessa marknader. Genom att utveckla ett övergripande ramverk som kan underbygga sådana beslut hoppas vi kunna erbjuda företag gemensamma internationella principer att luta sig mot vare sig de väljer att stanna kvar på, lämna eller återvända till en komplex marknad.
 • Verka för ett globalt pris på koldioxid genom att belysa hur olika prissättningssystem kan sammanlänkas globalt. 2021 lanserades ICC Carbon Pricing Principles som identifierar övergripande principer för utformningen av koldioxidprissättningssystem och ligger till grund för vårt påverkansarbete för ett globalt pris på koldioxid. Ett globalt pris på koldioxid utgör en av de viktigaste åtgärderna för att skynda på klimatomställningen. Under 2023 kommer vi att utveckla vägledning kring hur koldioxidskatter och utsläppshandelsystem bör länkas mellan jurisdiktioner för att gå mot mer global harmonisering inom området.
 • Främja omställningen till en cirkulär ekonomi genom uppdaterade globala och regionala regelverk. Internationell handel och gränsöverskridande materialflöden är en förutsättning för en omställning till en cirkulär ekonomi på global skala. För att möjliggöra dessa flöden behövs emellertid uppdateringar av regelverken inom bl.a. WTO, Världstullorganisationen WCO och EU. Näringslivet har en viktig roll i att belysa frågan, bidra med sina insikter och erfarenheter kring vilka regelförändringar som behövs och i att driva på för att lagstiftning och multilaterala ramverk appliceras på ett harmoniserat sätt.
 • Uppdatera ICC:s globalt erkända antikorruptionsregler. En översyn av ICC:s Regler för bekämpning av korruption och antikorruptionsklausul kommer att inledas under 2023 för att reglerna ska ligga i linje med praxis och ny lagstiftning på området. Reglerna är några av våra mest använda verktyg och bidrar med praktisk vägledning i företags antikorruptionsarbete.
 • Bidra med näringslivets inspel till FN:s pågående förhandlingar om ett globalt juridiskt bindande ramverk för att motverka skadliga plastföroreningar. Initiativet har samlat bred uppslutning bland FN:s medlemsstater och kan spela en avgörande roll i arbetet för att hantera den globala utmaningen med föroreningar av plast både i hav och på land. Redan under 2022 deltog vi aktivt i förhandlingarna och bidrog med de första inspelen från näringslivet, både för att visa på de åtgärder som företag redan vidtar och vilka behov som finns för att de ska kunna bidra mer. Förhandlingarna pågår till 2024.

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Hållbarhet här »

+ Läs mer

Immaterialrätt

 • Främja enhetliga lagar, regelverk och policy på immaterialrättsområdet, inklusive i den nationella svenska implementeringen av EU-lagstiftning. Ett starkt och harmoniserat immaterialrättsligt skydd är viktigt för att underlätta internationell handel och lägger grunden för innovativa samhällen. Därför arbetar kommittén för ökad harmonisering, bland annat genom ett aktivt remissarbete kopplat till lagstiftningsprocesser inom EU och den nationella implementeringen av EU-lagstiftning.
 • Öka förståelsen kring fenomenet abusive third-party litigation finance och dess negativa konsekvenser för näringslivet. Fenomenet, som i dagsläget är särskilt utbrett i USA, grundar sig i att tredjepartsaktörer otillbörligen driver eller hotar med skadeståndsprocesser mot patentinnehavare med stora kostnader som följd för företagen. Det finns en risk att fenomenet blir vanligare även i Europa, och frågan blir därför viktig att aktivt arbeta med i förebyggande syfte genom både upplysning och direkt påverkansarbete.
 • Belysa vikten av WTO:s immaterialrättsavtal TRIPS och motverka att det undantag från avtalet som gjordes mot bakgrund av coronapandemin utökas till andra områden. Immaterialrättsavtalet TRIPS är ett av WTO:s huvudavtal och syftar till att ge företag ett globalt skydd för deras immateriella tillgångar. Beslutet 2022 att göra avsteg från avtalet med målet att öka tillgången till coronavaccin var ett historiskt undantag. För att immateriella tillgångar fortsatt ska vara skyddade globalt och för att på så vis främja fortsatt innovation och utveckling är det av yttersta vikt att TRIPS-avtalet värnas och att undantaget inte utökas till andra områden, såsom exempelvis grön teknik.

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Immaterialrätt här »

+ Läs mer

Konkurrens

 • Arbeta för att konkurrenslagstiftningen ska främja och inte hindra företags hållbarhetssamarbeten. Företag vittnar i dag om att gällande konkurrenslagstiftning riskerar att hindra dem från att initiera samarbeten som skulle kunna göra stor nytta för klimatet. Riktlinjer och lagstiftning behöver uppdateras för att ligga i linje med gällande hållbarhetsmål, och vi kommer med utgångspunkt i en rapport som vi lanserade 2022 att driva frågan vidare genom att belysa problematiken och ge konkreta policyförslag.
 • Driva på för att procedurer kring konkurrensmyndigheters begäran om information från företag ska effektiviseras. S.k. Non-Target Requests for Information utgör idag ett betungande element både för myndigheter och företag. Vi kommer att utveckla rekommendationer för hur dessa processer kan effektiviseras och kommer i ett första steg att presentera dessa förslag för EU-kommissionen under året.
 • Uppdatera ICC Antitrust Compliance Toolkit. Verktyget är ett av våra mest använda hjälpmedel och syftar till att ge företag praktiskt stöd och vägledning i hur de kan utforma effektiva interna konkurrensrättsliga compliance-system.

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Konkurrens här »

+ Läs mer

Marknadsföring

 • Bidra till revideringen av ICC:s Marknadsföringskod. Marknadsföringskoden utgör idag en globalt erkänd standard för ansvarsfull marknadskommunikation. I Sverige utgår såväl domstolar som Reklamombudsmannen ifrån koden i sina bedömningar av reklam. Regelbundna uppdateringar av koden är en viktig del i att värna näringslivets självreglering på området, särskilt i tider då lagstiftare visar ökad aptit att lagstifta om reklam. Den uppdaterade koden väntas lanseras under 2024.
 • Sprida kunskap om och främja tillämpningen av ICC:s riktlinjer för ansvarsfull marknadskommunikation om miljö och klimat. I takt med att miljö- och klimatarbetet växlas upp och i kombination med ökat konsumentintresse ser många företag också ett behov av att kunna berätta om vad de gör. Samtidigt råder det fortsatt stor osäkerhet om vad man kan och bör kommunicera. Våra riktlinjer på området utgör en viktig vägledning, och vi kommer därför både inom ramen för kommitténs arbete och genom den kurs i ansvarsfull kommunikation som lanserades 2022 att verka för att främja deras tillämpning.

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Marknadsföring här »

+ Läs mer

Skatter

 • Bidra med näringslivets synpunkter och erfarenheter till en effektiv implementering av OECD:s internationella skatteöverenskommelse. Inom OECD:s s.k. BEPS-initiativ träffades 2021 en överenskommelse om införandet av en global minimibolagsskatt och förändrade regler kring beskattning av stora multinationella bolag. OECD utvecklar nu detaljerad vägledning kring reglerna och parallellt arbetar bl.a. EU med att implementera dem i praktiken. För att ge företag förutsebarhet och tydlighet är det viktigt med en effektiv och harmoniserad tillämpning och att näringslivet är aktivt i implementeringsprocessen.
 • Bidra med näringslivets inspel till FN:s arbete på skatteområdet. FN har inlett en process för att främja ett inkluderande och effektivt globalt samarbete på skatteområde, vilket kan resultera i förhandlingar om ett internationellt skattefördrag. Risken finns att det kan urholka den överenskommelse som redan har träffats inom OECD med ökad fragmentering och osäkerhet som följd för företag. ICC kommer i egenskap av formell observatör i FN att bevaka utvecklingen och bidra med näringslivets inspel till processen.
 • Verka för skatterättsliga reformer som främjar företags hållbarhetssatsningar och gröna omställning. Samtidigt som företag behöver vidta fler åtgärder och göra stora investeringar för att minska sina klimatavtryck finns det fall där skattelagstiftningen inte ger tillräckliga incitament eller rentav motverkar företagens hållbarhetsarbete. I ett nytt policypapper kommer vi att belysa problematiken från ett svenskt perspektiv. Papperet kommer att användas för att identifiera om problemet delas av företag i andra länder och om det finns behov av gemensamma insatser från ICC på global nivå. Papperet kommer även ligga till grund för vidare diskussioner nationellt om de reformer som behövs.

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Skatter här »

+ Läs mer

Skiljedom

 • Sprida kunskap och information i Sverige om arbetet i ICC:s Skiljedomstol samt uppmärksamma domstolens 100-årsjubileum. ICC:s Skiljedomstol, som i år firar 100 år, är ett världsledande tvistlösningsinstitut. Ett viktigt uppdrag för ICC Sverige och kommittén är att sprida kunskap om Skiljedomstolens verksamhet bland såväl svenska skiljedomare som bolagsjurister. En del i uppdraget är också att öka förståelsen för hur viktig tillgången till kommersiell tvistlösning är för att företag ska våga och vilja göra affärer internationellt.
 • Belysa utmaningar med korruption inom internationella skiljeförfaranden och hur de kan adresseras. En viktig förutsättning för att kommersiell tvistlösning ska fortsätta vara ett effektivt verktyg för företag är att tvistlösningens neutralitet och oberoende värnas och att riskerna för korruption minimeras. Under året kommer en ny rapport att lanseras som belyser vilka utmaningar med korruption som finns i dag och ger rekommendationer på hur problemet kan hanteras när fall av korruption dyker upp.
 • Undersöka hur kommersiell tvistlösning kan tillämpas när affärspartners inte lever upp till ESG-krav. Med nya lagstiftningsinitiativ, bl.a. EU:s direktiv om tillbörlig aktsamhet, läggs ett ökat ansvar på företag att säkerställa att deras underleverantörer respekterar mänskliga rättigheter och lever upp till andra ESG-krav. Det innebär ökade incitament för företag att vidta åtgärder mot underleverantörer som bryter mot dessa, där kommersiella tvistlösningsmekanismer kan spela en viktig roll.

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Skiljedom här »

+ Läs mer

Trade Finance

 • Förtydliga tillämpningen och bidra till vidareutvecklingen av ICC:s regler för trade finance. Det finns ingen enhetlig internationell lagstiftning kring handelstransaktioner och ICC:s regler (t.ex. UCP 600) utgör därför den regelbaserade grunden för den globala trade finance-branschen. En central del i att upprätthålla reglerna och förtydliga deras tillämpning är de återkommande, vägledande bedömningar som ICC globalt utvecklar kring hur reglerna ska tolkas i olika sammanhang. Kommittén har genom att bidra till dessa bedömningar en viktig roll i att utveckla praxis kring trade finance-reglerna.
 • Stärka vår roll inom både bevakning och påverkan av regleringar med bäring på trade finance-branschen. Det råder redan i dagsläget ett stort gap mellan efterfrågan och utbudet på trade finance. Därför är det viktigt att utbudet inte ytterligare minskas genom otillbörliga regleringar av branschen som driver upp bankernas kostnader, bland annat via oproportionerliga kapitalkrav i samband med utfärdandet av trade finance-instrument. Givet vår roll i att utveckla globala regler för branschen är vi unikt positionerade att vara en konstruktiv röst också i förhållande till lagstiftare.
 • Utveckla ett robust ramverk för hållbara trade finance-transaktioner. 2022 lanserade vi en pilotversion av ICC Standards for Sustainable Trade and Trade Finance. Ramverket är tänkt att ge företag och banker ett praktiskt tillämpbart verktyg för att bedöma vad som är en hållbar trade finance-transaktion och kan på så vis bidra till att frigöra mer finansiella medel till hållbar handel. Under 2023 fortsätter arbetet med att testa och revidera hur ramverket tillämpas i praktiken.

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Trade Finance här »

+ Läs mer