Som medlem i ICC Sverige är ditt företag eller organisation aktivt med och bevakar och påverkar utvecklingen inom områden som får bäring på internationell handel. På den här sidan har vi sammanställt vilka prioriteringar ICC Sverige har för 2022 och vilka möjligheter ni har att engagera er i arbetet.

Policyprioriteringar för ICC år 2022

ICC Sveriges policyutvecklande arbete sker inom ramen för våra tio kommittéer. Eftersom företags möjligheter att göra internationella affärer påverkas av utvecklingen inom en rad olika områden täcker kommittéerna in alltifrån handelspolitik till digitalisering, hållbarhet, och skatter. I kommittéerna deltar experter från våra medlemsföretag och -organisationer. Kommittéerna motsvaras internationellt av ICC:s globala kommissioner med ansvar för ICC:s globala policyutveckling och påverkansarbete i internationella forum som FN, WTO, EU och OECD.

Nedan har vi listat prioriterade frågor för våra kommittéer och ICC:s globala policyarbete under 2022. Om ni vill veta mer om hur ICC arbetar med olika frågor och hur ni kan engagera er är ni välkomna att höra av er till ICC Sveriges policyansvarige, henrik.blomqvist@icc.se.

Här kan du ladda ner en PDF-version av våra prioriteringar »

Digital ekonomi

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Digital Ekonomi här »

Kommittén för digital ekonomi arbetar med frågor med direkt koppling till digitaliseringen och utvecklingen av den digitala ekonomin. Prioriteringar för året är att:

 • Driva på de pågående plurilaterala e-handelsförhandlingarna inom WTO för att de så snart som möjligt ska resultera i ett färdigförhandlat och robust avtal samt verka för att WTO:s moratorium på tullar på elektroniska överföringar ska permanentas.
 • Bidra till OECD:s arbete med principer för det offentligas tillgång till privat data för att påvisa de utmaningar som kan uppstå när myndigheter begär tillgång till data hos den privata sektorn.
 • Stärka cybersäkerheten genom att bidra med näringslivets behov och erfarenheter till arbetet i FN:s öppna arbetsgrupp med att utveckla normer och principer för staters beteende i cyberrymden samt till förhandlingarna i FN:s ad hoc-kommitté om ett internationellt fördrag om cyberbrottslighet.
 • Främja global tillgång till internet genom att visa på konkreta policyåtgärder som underlättar för den privata sektorns möjligheter att tillhandahålla uppkoppling till alla människor överallt, och påvisa de samhälleliga fördelarna med tillgång till uppkoppling.
 • Utveckla en färdplan för hur regeringar på ett effektivt och storskaligt sätt kan främja digitaliseringen av små och medelstora företag.
 • Värna fria dataflöden och visa på dess betydelse för den globala ekonomin, bl.a. genom att bygga tillit med robust dataförvaltning och dataskydd.
 • Bevaka den bredare utvecklingen kopplat till bl.a. EU:s och USA:s Trade and Technology Council, risken för en teknologisk frikoppling mellan USA och Kina och hur EU förhåller sig till det, samt regleringen av ny teknik och digitala tjänster, däribland EU:s Digital Services Act, Digital Markets Act och AI-reglering, och hur den globala digitala ekonomin påverkas av dessa trender.
+ Läs mer

Handel och Investeringar

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Handel och Investeringar här »

Handels- och investeringskommittén bevakar den handelspolitiska utvecklingen och arbetar för frihandel och harmoniserade globala regler för handel och investeringar. Prioriteringar för året är att:

 • Värna det multilaterala handelssystemet genom att driva på för reform av WTO i linje med det globala näringslivets prioriteringar, bl.a. i samband med WTO:s ministerkonferens MC12 och ICC:s parallella konferens MC12 Business Forum.
 • Genom att verka för ett starkt multilateralt system också undvika regulatorisk fragmentering, överbrygga regionala utvecklingar och främja globalt harmoniserade regler.
 • Följa och komma med näringslivets inspel till de fortsatta diskussionerna om handel, miljö och klimat inom WTO:s Trade and Environmental Sustainability Structured Discussions (TESSD).
 • Bidra med näringslivets inspel till pågående diskussioner om ett avtal om investeringsfrämjande inom WTO.
 • Bevaka störningar i de globala leveranskedjorna och identifiera policyåtgärder för att motverka dem.
 • Bevaka och komma med inspel på EU:s översyn av statsstödsreglerna och förslag på reglering av utländska subventioner.
 • Värna och öka förståelsen för nyttan med frihandel, bl.a. genom att belysa handelns betydelse för hållbar utveckling samt genom att utveckla ett kommunikationsunderlag om vikten av investeringsavtal och investor state dispute settlement-bestämmelser (ISDS).
 • Bevaka och påverka den handelspolitiska utvecklingen nationellt och regionalt, inklusive inför Sveriges EU-ordförandeskap första halvåret 2023.
+ Läs mer

Handelsrätt

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Handelsrätt här »

Handelsrättskommittén utvecklar verktyg för och behandlar juridiska frågor som underbygger företags internationella affärer och följer utvecklingen inom handelsrätt globalt. Prioriteringar för året är att:

 • Utveckla nya verktyg som underlättar företags, inte minst små och medelstora, gränsöverskridande affärer och möjligheter att expandera internationellt.
 • Förvalta och uppdatera ICC:s existerande samling verktyg i form av regler och modellavtal, inklusive att utveckla nya praktiska verktyg för att främja användningen av Incoterms®-reglerna. En av årets prioriteringar är att utveckla ICC:s app Incoterms® 2020, som hjälper företag att läsa mer om och välja rätt leveransvillkor i varje affär.
 • Erbjuda en möjlighet för kommittéledamöterna att fördjupa sig i hur handelsmönstren i världshandeln utvecklas för att bättre kunna identifiera behov av nya standarder och verktyg.
+ Läs mer

Hållbarhet

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Hållbarhet här »

Hållbarhetskommittén har ett holistiskt perspektiv på hållbarhet och behandlar frågor såsom anti-korruption, klimat, miljö och mänskliga rättigheter. Prioriteringar för året är att:

 • Tydliggöra näringslivets samlade intresse för en effektiv implementering av Parisavtalet och driva det som en nyckelfråga under FN:s kommande klimatkonferens COP27.
 • Med utgångspunkt i ICC:s övergripande Carbon Pricing Principles utveckla mer detaljerad vägledning kring hur effektiva och harmoniserade system för prissättning av koldioxidutsläpp, såsom koldioxidskatter och utsläppshandelssystem, men också gränsjusteringsmekanismer som EU:s föreslagna Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), bör utformas i praktiken.
 • Bevaka och påverka policyutvecklingen samt tydliggöra näringslivets samlade intressen kopplade till biologisk mångfald, inklusive förhandlingarna inom ramen för FN:s konvention för biologisk mångfald (CBD) och COP15.
 • I samarbete med andra organisationer erbjuda verktyg och understöd till små och medelstora företag för att underlätta deras klimatåtgärder och omställningsarbete.
 • Uppdatera ICC:s antikorruptionsramverk för att reflektera nuvarande bästa praxis, däribland ICC:s Guidelines on Whistleblowing.
 • Arbeta tillsammans med FN för att stärka implementeringen av FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter och erbjuda en plattform för utbyte av erfarenheter inom näringslivet samt dialog med beslutsfattare, inklusive vad gäller EU:s kommande lagförslag om tillbörlig aktsamhet (due diligence).
 • Följa och bidra till det nationella arbetet inom hållbarhet och i bredare bemärkelse till förberedelserna inför konferensen Stockholm +50 och FN:s High-Level Political Forum.
+ Läs mer

Immaterialrätt

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Immaterialrätt här »

Immaterialrättskommittén bevakar utvecklingen inom immaterialrätt globalt såväl som regionalt och behandlar områden såsom designskydd, patent, upphovsrätt och varumärkesskydd. Prioriteringar för året är att:

 • Bidra med inspel till pågående FN-förhandlingar om ett globalt ramverk för bevarandet av biologisk mångfald när det kommer till access and benefit sharing och förhållandet mellan vetenskaplig forskning, innovation och biologisk mångfald.
 • Bevaka utvecklingen av principer och regelverk för hur företagens immateriella tillgångar ska värderas ekonomiskt i samband med företagsöverlåtelser eller i samband med tvister.
 • Bevaka utvecklingen på immaterialrättsområdet och visa på behovet av enhetliga lagar, regelverk och policy för att underlätta internationell handel, bl.a. genom att sprida kunskap om och vidareutveckla ICC:s centrala policydokument såsom IP Roadmap och ICC Innovation Principles.
 • Bevaka immaterialrättens betydelse för den digitala ekonomin och inom nya teknikintensiva områden såsom AI och identifiera relevanta policyutvecklingar som behöver adresseras.
 • I samarbete med bl.a. WIPO stödja lanseringen och implementeringen av verktyg som ska hjälpa små och medelstora företag att bättre skydda sina immateriella tillgångar.
 • Bevaka diskussionerna inom WTO om att mot bakgrund av coronapandemin göra undantag från immaterialrättsavtalet TRIPS och visa på immaterialrättens centrala betydelse för forskning och innovation för att hantera framtida kriser.
+ Läs mer

Konkurrens

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Konkurrens här »

Konkurrenskommittén bevakar utvecklingen på konkurrensområdet globalt och verkar för harmoniserade konkurrensregler. Prioriteringar för året är att:

 • Bidra med förståelse kring hur näringslivet påverkas negativt av den tilltagande fragmenteringen av globala konkurrensregler och verka för större harmonisering, bl.a. genom International Competition Network.
 • Uppdatera referensverket över konkurrensrättsliga domar ICC Compendium of Antitrust Damages Actions.
 • Underlätta för företags regelefterlevnad genom att utveckla praktiska verktyg och vägledningar, däribland lanseringen av en ny version av ICC:s Leniency Manual om hur företag kan söka nedsättning av konkurrensskadeavgifter.
 • Bevaka och bidra till att konkurrensrättsliga regler inte utgör hinder för partnerskap, investeringar och utvecklingen av nya tekniska och hållbara lösningar.
 • Hjälpa företag att bevaka de senaste konkurrensrättsliga utvecklingarna internationellt – både övergripande trender och pågående lagstiftningsprocesser – inklusive EU:s nya horisontella konkurrensregler.
+ Läs mer

Marknadsföring

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Marknadsföring här »

Marknadsföringskommittén bevakar utvecklingen på marknadsföringsområdet och arbetar för att företags marknadsföring ska vara etisk och vederhäftig samt för att stärka självregleringen på området. Prioriteringar för året är att:

 • Sprida kunskap om hur nya aktuella miljö- och klimatpåståenden såsom klimatpositiv och klimatneutral kan och bör användas i marknadskommunikation genom att främja användningen av ICC:s uppdaterade Framework for Responsible Environmental Marketing Communications och genom lanseringen av en svensk översättning.
 • Bevaka trender inom marknadsföringsområdet inom dedikerade arbetsgrupper såsom dark commercial patterns samt mångfald och inkludering, liksom nya områden såsom influencer marketing, för att vid behov uppdatera ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation (ICC-koden) och erbjuda fördjupande vägledning för marknadsförare.
 • Värna näringslivets självreglering och bygga medvetande kring ICC-koden som den erkända internationella standarden på området.
+ Läs mer

Skatter

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Skatter här »

Skattekommittén arbetar för att främja en harmoniserad och transparent skattelagstiftning som underlättar internationella affärer. Prioriteringar för året är att:

 • Arbeta nära OECD m.fl. för att bidra med näringslivets perspektiv och erfarenheter till en effektiv implementering av OECD:s och G20:s internationella skatteöverenskommelse.
 • Stödja arbetet med skattereformer för att möta utmaningar i kölvattnet av coronapandemin, bl.a. när det kommer till skatterättsliga utmaningar kopplat till internationellt distansarbete.
 • Identifiera hur dagens skattesystem påverkar företags arbete kopplat till FN:s Agenda 2030 och vilka reformer som behövs för att underlätta och främja näringslivets hållbarhetsarbete.
+ Läs mer

Skiljedom

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Skiljedom här »

Skiljedomskommittén följer utvecklingen på tvistlösningsområdet globalt och bidrar till det löpande arbetet med ICC:s Skiljedomsregler, som tillhandahåller ett neutralt ramverk för internationell tvistlösning. Prioriteringar för året är att:

 • Främja digitaliseringen och användningen av ny teknik i internationella skiljeförfaranden, b.la. genom den nya ICC-rapporten Leveraging Technology for Fair, Effective and Efficient International Arbitration Proceedings, som ger vägledning i hur nya tekniska lösningar kan implementeras.
 • Undersöka utmaningar med korruption inom internationella skiljeförfaranden och hur de kan adresseras, bl.a. genom den kommande ICC-rapporten Addressing Issues of Corruption in International Arbitration.
 • Främja mångfald och inkludering i internationella skiljeförfaranden.
 • Sprida kunskap och information om ICC:s Skiljedomstol till bolagsjurister.
+ Läs mer

Trade Finance

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Trade Finance här »

Trade Finance-kommittén samlar representanter för svenska banker och företag för att bevaka och påverka utvecklingen inom trade finance internationellt och bidra till ICC:s självreglerande standarder och branschpraxis på området. Prioriteringar för året är att:

 • Genom ICC:s Digital Standards Initiative och utvecklandet av nya standarder och regelverk underlätta och främja digitaliseringen av trade finance-branschen och den administrativa sidan av internationell handel.
 • Utveckla ett robust ramverk, i form av ICC Standards för Sustainable Trade and Trade Finance, för vad som bör anses vara hållbara trade finance-transaktioner och som kan tillämpas praktiskt av såväl banker som företag.
 • Verka för reformer av exportkreditinstituts mandat för att växla upp sektorns möjligheter att bidra till klimatomställningen.
 • Löpande förtydliga och utveckla tillämpningen av ICC:s existerande regelverk kring trade finance genom att erbjuda vägledning och bästa praxis i tekniska frågor.
 • Ta en tydligare påverkansroll när det kommer till regleringen av trade finance, exempelvis i förhållande till EU:s Banking Package 2021 med föreslagna ändringar till bl.a. kapitalkravsförordningen.
+ Läs mer