ICC och dataskydd.

ICC har länge varit aktiv i frågan om hur internationell handel kan komma att påverkas av utvecklingen inom dataskyddsområdet. ICC ser ett behov av förbättrade rationella metoder för att möjliggöra internationell dataöverföring, att minska administrativa kostnader för företag samt att öka harmoniseringen på den globala marknaden genom att skapa förutsägbara ramverk. Inför den planerade implementeringen av Dataskyddsförordningen stöder ICC tanken om att harmonisera regelverk för att skapa förutsägbarhet samt utveckla ett legitimt och trovärdigt sätt att värna dataskydd, men poängterar risken att oflexibla regler kan orsaka problem för internationell affärsverksamhet.

Nedan återfinns en längre sammanfattning om ICC:s ställningstagande avseende dataskydd samt referat till tidigare policyuttalanden.

ICC och Dataskydd

ICC var redan 2004 med och påverkade EU direktivet 95/46/EC som appliceras vid överföringar av data utanför EU. Ett antal standardklausuler föreslogs då av sju ledande näringslivsorganisationer (inklusive ICC) som var tillförlitliga av en ”adekvat nivå för dataskydd” för att föra data utanför EU, vilket fortfarande gäller i dagsläget (2016). I rapporten ”ICC Alternative Standard Contractual Clauses for the Transfer of Personal Data from the EU to Third Countries”(31/05/2010) återfinns ytterligare information om standardklausulerna.

År 2013 publicerade ICC ett policyuttalande kring Dataskyddsförordningen, ICC comments on EU General Data Protection Regulation Issues (21/01/2013), enligt ICC kan den nya dataskyddsförordningen ge upphov till ökade administrativa kostnader för företag, försvåra internationella dataöverföringar samtidigt som harmoniseringen på den internationella marknaden riskerar att minska. De nya regler som företag måste anpassa sig till innefattar individens ”rätt att bli bortglömd om inte legitima skäl finns” samt att organisationer skall kräva samtycke från individen innan de behandlar dennes personuppgifter. Vad som anses vara legitima skäl att behandla data är en viktigt fråga som ICC belyser i ett policyuttalande om legitima intressen (28/10/2015). Enligt ICC är det viktigt att öka förutsägbarheten för företag och utveckla ett flexibelt förhållningssätt mellan privat och offentlig sektor avseende innebörden av legitima skäl.

Lobbyinggruppen European Data Coalition består av 19 europeiska företag, varav ett flertal av dessa även är medlemmar inom ICC Sverige. Enligt koalitionen hämmar dataskyddsförordningen “ den progressiva balans som den europeiska marknaden kräver”. De menar vidare att den framtida konkurrenskraften inom Europeiska företag kan hotas på grund av ökade sanktioner i form av böter som kan öka risken att den Europeiska marknaden kan anses vara mindre attraktiv för investerare inom datadriven innovation på grund av att minskad förutsägbarhet. I strävan efter att förverkliga ”European Single Digital Market” är det viktigt att upprätthålla ett tydligt ansvarstagande gentemot medborgare och legal säkerhet för företag. Valet mellan att skydda individers rättigheter skall inte vara oberoende möjligheten att främja innovation inom samhället, enligt koalitionen är det viktigt att skapa förutsättningar för att kombinera båda.

De möjligheter som dataskyddsförordningen kan främja är en harmonisering på den Europeiska marknaden. För företag som bearbetar data i flera länder har det sedan länge vart ett problem att med konflikterande nationell lagstiftning vid hanteringen av data inom olika länder. ICC beskriver problematiken vidare i policyuttalandet ”Cross-border law enforcement access to company data – current issues under data protection and privacy law“ (07/02/2012). ICC förespråkar, i sitt policyuttalande, One-Stop-Shop Mechanism (14/08/2015), att ett anatagande av harmoniserande regler inom EU skulle kunna gynna utvecklingen av en digital inre marknad inom Europa. Enligt ICC är tydliga regler och effektiv koordinering mellan lokala och regionala myndigheter viktigt för att undvika ökad administration som kan få en motverkande effekt för små och medelstora företag.

Högteknologiska industrier tillhör ett verksamhetsområde som speciellt är beroende av skapandet av policyramverk som möjliggör investeringar inom innovation. Internetsäkerhet är ett annat exempel på en viktig aspekt som företag bör ta hänsyn till i framtiden. För att underlätta för företag har ICC skapat en guide för datasäkerhet samt sina egna principer (08/06/2015) för högteknologiska industrier.

I policydokumentet, Localization barriers to trade, belyser ICC de risker som tvingande lokalisering av verksamheter ge upphov till. Lokaliseringsbarriärer för handel kan påverka både den nationella och internationella ekonomin och ICC uppmanar regeringar att fokusera på alternativa policys som främjar konkurrenskraften och lockar global verksamhet att investera och arbeta i deras land.

+ Läs mer