Ökad transparens, hjälp att välja skiljeman samt förtydligande av möjligheten att inkludera yttranden från tredje parter (s.k. amici curiae) i investeringstvister – är några av de uppdateringar som Internationella Handelskammarens skiljedomstol presenterar som nyheter för 2019.  

Tvistlösning i form av skiljeförfarande är ett alternativ till domstolsförfarandet och används för att lösa tvister inom både det svenska och det internationella näringslivet. Fördelen med skiljeförfarande är dels att processen är tids- och kostnadseffektiv samt flexibel, dels att tvistlösningen sker i ett neutralt forum av kvalificerade, partsutsedda skiljedomare. Under senare år har det dock emellanåt hörts viss kritik mot skiljeförfarande som metod för att lösa tvister. Kritiker har bland annat hävdat att det är odemokratiskt att stora tvister avgörs bakom stängda dörrar och att domarna inte offentliggörs. Även om skiljeförfarandet fortsatt har ett stabilt stöd bland företag världen över har ICC:s Internationella Skiljedomstol (ICC International Court of Arbitration), det världsledande institutet för lösande av kommersiella tvister genom skiljedom, tagit till sig av kritiken och arbetar nu aktivt för att på ett balanserat sätt öka transparensen.

Susanna Zeko, Generalsekreterare, ICC Sweden:

Att skiljeförfaranden inte är offentliga lyfts ofta fram som en viktig fördel framför tvistlösning genom det nationella domstolssystemet. Samtidigt gör ökad transparens det lättare att förstå hur en skiljedomare dömt i en tvist, vilket givetvis främjar förutsägbarhet – också en viktig och värdefull faktor för näringslivet. Uppdateringarna som presenteras av vårt Skiljedomsinstitut är välkomna, moderna och balanserade – framtagna för att vi på ICC fortsatt ska kunna leverera på vårt uppdrag att förenkla internationell handel och gränsöverskridande investeringar.

Som ett led i att öka transparensen på skiljedomsområdet kommer domar, från och med 2019, att publiceras två år efter förfarandets avslut – om inte någon av parterna helt eller delvis motsätter sig detta. Från och med juli i år kommer dessutom mer information om pågående skiljeförfaranden att publiceras på ICC:s hemsida, såsom vilken bransch tvisten rör , samt vilka ombud som representerar parterna.

Ytterligare en nyhet är kopplad till investeringstvister, där nominerade skiljemän nu uppmanas redogöra för samtliga investeringstvister de tidigare varit delaktiga i. Sett till den ofta mycket komplexa naturen av investeringstvister kommer utkast till skiljedomar i investeringstvister att granskas av en panel från ICC:s Internationella Skiljedomstol, som har särskild kompetens på det aktuella området. Dessutom förtydligas att skiljemän har rätt att, efter avstämning med de tvistande parterna, beakta yttranden från utomstående tredje parter som anser sig ha ett intresse i tvistens utgång (s.k. amici curiae).

Tidigare har bedömningen om intressekonflikter främst gjorts utifrån den potentiella skiljemannens koppling till parterna, deras representanter eller den ifrågavarande tvisten. För att ytterligare öka transparensen breddas nu bedömningen, på så vis att ICC:s Sekretariat kommer att tillhandahålla en lista över vissa andra “relevanta entiteter”, dvs. tredje parter som inte är direkt involverade i tvisten, men som ändå kan ha intresse av utfallet (t.ex. större aktieägare i part o.d.). Listan kan vara till hjälp för en skiljeman i bedömningen av vilka kopplingar som skulle kunna påverka dennes oberoende. Avslutningsvis blir det nu också lättare för parter att utse ordföranden och ensamma skiljemän till förfaranden. ICC:s sekretariat kan bl.a. hjälpa till genom att tillhandahålla förslag på möjliga kandidater, alternativt tillhandahålla icke-konfidentiell information om namngivna kandidater som kan underlätta det slutgiltiga valet.

Robin Oldenstam, ordförande i Internationella Handelskammarens skiljedomskommitté, samt ledamot i ICC:s Internationella Skiljedomstol:  Genom 2019 års uppdateringar av regelverket har ICC bland annat tagit ett viktigt steg mot ökad transparens och minskad risk för intressekonflikter hos skiljemän. Detta kan förhoppningsvis ytterligare bidra till acceptansen av skiljeförfaranden som den främsta formen för internationell tvistlösning. Genom att generellt möjliggöra för publicering av skiljedomar främjas dessutom rättsutvecklingen inom områden av civilrätten som sällan når de allmänna domstolarna. Detta sker samtidigt som parternas eventuella intresse av konfidentialitet fortsatt värnas. Som global ledare kan ICC:s regelverk i dessa delar förväntas få efterföljd hos andra ledande skiljedomsinstitut världen över.

Dagens Juridik har skrivit om ICCs uppdatering, läs artikeln här.