ICC betonar i en ny policy att investeringar är näringslivets viktigaste bidrag till hållbar utveckling och att ett gott investeringsklimat är den viktigaste investeringspolitiken. Behovet av investeringar för att världen ska nå de hållbarhetsmål och klimatmål som beslutades år 2015 är enormt. Det gör det extra angeläget med ett gott investeringsklimat, även för gränsöverskridande investeringar. ICC uppmanar därför länder att se över sitt investeringsklimat, inkl. det generella näringslivsklimatet. Ett sunt investeringsklimat är enligt ICC viktigare än investeringsfrämjande och liknande insatser för att attrahera investeringar. Det handlar om generella villkor för företagande, exempelvis om skatteregler och immaterialrättsligt skydd, likväl som om förutsägbarhet och icke-diskriminering.

På kort sikt kan bilaterala och regionala investeringsavtal stimulera utländska direktinvesteringar, förutsatt att de ger tillräcklig förutsebarhet och säkerhet för att verkligen attrahera nya investeringar. ICC stöder kvalificerade investeringsavtal, exempelvis som en del i frihandelsavtal. ICC poängterar att effektiva och oberoende tvistlösningsmekanismer är nödvändiga för att investeringsavtal ska ge avsedd effekt. För att säkerställa det anser ICC att investeringsavtal ska innehålla ISDS-bestämmelser. ICC anser samtidigt att ökad transparens behövs inom ISDS-bestämmelserna.

På längre sikt vill ICC se ett multilateralt regelverk för utländska direktinvesteringar. Det behövs för de stora behoven framöver och för att alla de nuvarande avtalen gör investeringskartan svåröverskådlig. Detta är dock ett långsiktigt arbete och noggranna förberedelser behövs innan multilaterala förhandlingar kan inledas. Ett multilateralt avtal är bara meningsfullt om det är ambitiöst och brett. ICC anser att pågående förhandlingar om frihandelsavtal, särskilt större regionala avtal, skulle kunna bana väg för multilaterala lösningar på sikt, om de förhandlas med detta perspektiv i åtanke.

ICC uppmanar vidare länder att undvika olika former av undantag, särlösningar eller villkor för investeringar, liksom ”forced localization”. Den här typen av ingrepp försämrar både landets konkurrenskraft och attraktionskraft för investeringar. ICC betonar att i dagens integrerade ekonomi, baserad på globala värdekedjor, kan utländska direktinvesteringar påverka ett lands konkurrenskraft i betydande utsträckning.

Policydokumentet – “Foreign Direct Investment – Promoting and protecting a key pillar for sustainable development and growth” – bifogas i sin helhet.