Cirkulär ekonomi och ökad resurseffektivitet är avgörande för att hantera globala klimat- och miljöutmaningar, men omställningen hindras idag av fragmenterade nationella regelverk. I en ny studie finansierad av Internationella Handelskammaren, ICC, visar fristående forskare vid Adelaides universitet den unika roll som Världshandelsorganisationen, WTO, kan spela för att främja omställning genom att säkerställa att det finns gemensamma regler som möjliggör cirkulära material- och resursflöden globalt.

Brist på kritiska råmaterial, volatila råvarupriser och inte minst behovet av att mer effektivt utnyttja jordens resurser och minska klimatpåverkan gör att det i dag finns starka incitament för att frikoppla ekonomisk tillväxt från utvinning av jungfruliga råmaterial. Många länder har därför vidtagit nationella åtgärder för att driva på omställningen till en resurseffektiv cirkulär ekonomi. Även om dessa åtgärder är välmenade har det lett till att regleringar för handel med avfall och sekundära resurser idag mest liknar ett lapptäcke som gör omställningen både svårare och dyrare. Då omställningen till en cirkulär ekonomi är beroende av globala handelsflöden behövs också globala handelsregler om vi ska lyckas ställa om.

Framtagen av fristående forskare vid universitetet i Adelaide med stöd från ICC:s forskningsfond, presenterar den nya studien praktiska exempel på hur nationella regleringar idag hindrar omställningen och ger förslag på konkreta åtgärder som WTO kan vidta för att i stället främja omställningen på global nivå. Bland annat har svenska företag som IKEA och Ragn-Sells samt Kommerskollegium bidragit med exempel.

Resultatet av studien visar att företag både ställs inför stor komplexitet och ofta drabbas av förseningar när de försöker ställa om till cirkulära affärsmodeller. Analysen visar bland annat att:

  • Återanvändning och återvinning av elbilsbatterier hindras av skillnader mellan länders olika definitioner av avfall och lagar kring återvinning
  • Olika tolkning av EU-regleringar leder till förseningar eller hindrar transporter av ”avfall” mellan EU:s medlemsländer då dessa, trots avstamp i samma grundreglering, har olika definitioner av vad som utgör farligt avfall.
  • Företag kämpar för att navigera bland nationella lagar som saknar en tydlig gränsdragning mellan produkter och material som kan återanvändas, repareras eller renoveras och de som bör återvinnas eller kasseras.
  • Återanvändningen av ”avfallsmaterial” hindras av att regler idag främst tar ett materials ursprung i beaktande snarare än dess kvalitet.
  • Tillämpningen av strafftullar på sekundära resurser avsevärt driver upp kostnaderna för att implementera cirkulära modeller.

ICC Sveriges generalsekreterare Susanna Zeko:
– Rapporten visar tydligt hur välmenande nationella åtgärder oavsiktligt hindrar övergången till cirkulär ekonomi. Internationell handel har en unik roll att spela för att främja omställningen och göra cirkulära affärsmodeller lönsamma och skalbara globalt. En av de viktigaste rekommendationerna i vår studie är att inom WTO anta generella principer för omställningen, exempelvis att material värderas på sin kvalitet snarare än ursprung.

Rapporten avslutas med en översyn av möjliga åtgärder som kan genomföras inom ramen för WTO för att underlätta utvecklingen mot en global cirkulär ekonomi. Åtgärderna som föreslås spänner från avskaffandet av tullar på varor och tjänster kopplade till cirkulära affärsmodeller till att definiera gemensamma principer och praxis för att förhindra fler oavsiktliga konsekvenser av nationella miljöregleringar.

Som ett första steg uppmanas det sextiotal länder som idag ingår i WTO:s strukturerade diskussioner om handel och miljömässig hållbarhet, däribland EU, Kina och USA, att skriva under en ministerdeklaration där de bland annat åtar sig att prioritera cirkulär ekonomi framgent. Genom att tydligt placera cirkulär ekonomi på agendan kan länderna utveckla grundläggande principer för hur lagstiftning kan utformas och harmoniseras för att främja omställningen.

Läs rapporten The Circular Economy and International Trade: Options for the World Trade Organization här »