Statsministern inledde med att betona att för ett så handelsberoende land som Sverige måste långsiktighet och stabilitet utgöra grunden för regleringar och politik. Sveriges arbete i Europeiska rådet är utifrån detta perspektiv mycket viktigt men också utifrån den politiska utveckling som bland annat Brexit och USA:s val av Trump till nästa President symboliserar.

Statsministern underströk att blivande President Trump vill gå mot ett mer introvert USA, en utveckling som inte är bra för Sverige. Sverige måste påvisa vikten av en fortsatt handel mellan Europa och USA. I relation till valet av Trump poängterade statsministern också att det USA som utvecklats och formats av en historiskt tuff retorik men också smutskastande presidentvalskampanj är splittrat.

I relation till Brexit vittnade statsministern om oklarheter för EU såväl internt som externt. Sveriges linje är att värna om en bra relation med UK men också verka för en sund EU-UK relation. UK vill ha tillgång till en inre marknad, men i utbyte mot vad? Han poängterade att EU måste enas och förhandla enat med UK om såväl utträdet som övergångslösningar.

Sammanfattningsvis utvecklade statsministern ytterligare att i de svåra tider som EU nu går igenom, där röster mot frihandel gör sig allt starkare, är det viktigt att vi från politiskt håll i ett land som Sverige kan vara tydliga i vårt stöd för EU, dess inre marknad, pågående frihandelsförhandlingar men kanske framförallt WTO.

Statsministerns anförande följdes av en diskussion med styrelsen om svenskt säkerhetspolitiskt läge, förhållandet till och samarbete med länder i Europa efter Brexit samt integrations- och migrationspolitik.

Styrelsen var framförallt tydlig i sin signal att regeringen bör vidta fler åtgärder för att stärka svenskt näringslivs internationella konkurrenskraft.

Styrelsemöte 18 november