2019 års första ICC-aktivitet arrangerades tillsammans med Mannheimer Swartling, på temat: Samspelet mellan ekonomi och klimat. Ett högaktuellt ämne som samlade fler än 150 deltagare för diskussioner kopplade till fjolårets ekonomipristagares forskning. Forskningen tar upp några av vår tids mest avgörande och utmanande frågor, bland annat hur vi skapar hållbar tillväxt och globalt välstånd.

Ekonomipristagarna William Nordhaus och Paul Romer har vidgat vyerna för ekonomisk analys genom att konstruera modeller som visar hur marknadsekonomin växelverkar med klimatet och hur kunskap och innovationer driver teknisk utveckling. Användningen av dessa analysmodeller påverkar i högsta grad förutsättningarna för långsiktiga investeringar i miljöteknik, utbildning och FoU.

Under seminariet diskuterade Nobelstiftelsens VD Lars Heikensten varför ekonomipriset ibland väcker stor debatt, eftersom det i större utsträckning än de övriga priserna är politiskt och kan kopplas till ideologiska utgångspunkter. Johan Hassler, professor och sakkunnig i Nobels priskommitté, och Klas Eklund, seniorekonom på Mannheimer Swartling, förklarade Nordhaus forskning och slutsatser. Hassler uttryckte det som att Nordhaus menar att det skulle vara mer samhällsekonomiskt effektivt att vidta fler klimatåtgärder än vad som kanske visar sig vara nödvändigt, än att inte vidta tillräckliga för att sedan behöva betala för konsekvenserna.

Baserat på presentationerna diskuterade sedan en panel hur och varför ekonomiska modeller påverkar deras respektive arbete med miljöfrågor. Panelen bestod av:
Karin Comstedt Webb, Hållbarhetschef på Cementa
Joel Mårtensson, Partner på Mannheimer Swartling
Martin Pei, Executive Vice President och CTO på SSAB
Åsa Romson, Forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet
Therese Strömshed, Partner på Mannheimer Swartling

Bland annat lyftes det faktum att fokus börjar flyttas från produktionen mot produkten och dess livscykel. En cirkulär ekonomi bygger på att det finns både design och lagstiftning som tillåter återanvändning och återvinning.

Långsiktigt hållbara affärer är en fråga som kräver samarbete över bransch- och nationsgränser. För att kunna bedriva hållbara affärer krävs att företag vidtar relevanta åtgärder, men också att lagstiftningen är anpassad så att dessa åtgärder kan göras på ett effektivt sätt. ICC erbjuder kontinuerligt denna typ av fortbildning till våra medlemmar. Om du är intresserad av dessa frågor eller andra frågor relaterade till internationella affärer och hållbart företagande är du välkommen att höra av dig till ICC:s svenska kontor: icc@icc.se eller 08-440 89 20. Vi finns också på Twitter @ICC_Sweden.