ICC har utarbetat en ny policy som klargör näringslivets behov av att använda data i sin dagliga verksamhet och därför behöver kunna flytta data på ett smidigt sätt – också över nationsgränser. Det finns en växande oro inom näringslivet för de generella regleringar på dataflöden som införs i vissa länder utan hänsyn till de negativa effekter dessa kan ha på ekonomin. Restriktioner för dataflöden och för lagring av data måste utformas med förståelse för datas roll i modern företag i alla branscher – och så att de inte utgör onödiga hinder. Samtidigt betonas i policyn att privatliv och säkerhet i datahanteringen måste upprätthållas för att tekniken ska kunna utnyttjas optimalt.

Digitala flöden av information har blivit en drivande kraft för ekonomisk utveckling. Internet underlättar för mindre företag att använda samma redskap som de större företagen. I praktiken innebär det att små och medelstora företag kan delta i globala värdekedjor samt få kontakt med kunder på andra marknader i en utsträckning som tidigare bara var möjlig för större företag. Möjligheten för små- och medelstora företag att delta i globala värdekedjor är av stor vikt, speciellt i utvecklingsländer där småföretag kan utgöra upp till 90 % av arbetskraften.

Trots att dataflöden spelar en så viktig roll i all handel har allt fler länder börjat implementera restriktioner utan att ta hänsyn till potentiella negativa konsekvenser på innovation och ekonomisk utveckling. ICC betraktar denna trend med oro då restriktioner hindrar anammandet av innovativ teknik och skapar fragmentering och juridisk ovisshet. Detta kan leda till extra kostnader och administrativa bördor för företag. Bland annat kan krav på lokal lagring av data leda till att företag inte erbjuder sina tjänster på vissa marknader då kostnaderna för lagring och hantering är för höga.

Restriktioner kan även göra det svårare för företag att delta i globala värdekedjor. Detta påverkar främst utvecklingsländer då dessa är mest beroende av utländska direktinvesteringar. Möjligheterna för teknologi att bidra till ekonomiska och sociala fördelar påverkas också negativt.

Trots alla problem som uppstår till följd av restriktioner kan dessa givetvis vara befogade. Både säkerhet och integritet har på senare tid fått en allt större betydelse till följd av en växande oro för intrång. Ibland kan restriktioner vara nödvändiga för att hantera dessa risker. Problemet är att restriktioner ofta har negativa effekter på ekonomin. Det är därför viktigt att de endast är inriktade på att lösa problemen och inte fungerar som dold protektionism. ICC:s nya policyuttalande vill uppmärksamma de potentiella negativa effekter som ogenomtänkta regleringar kan ha på den ekonomiska tillväxten. Det är en svår balansgång mellan att lösa problemen och att inte skada ekonomin. Målet ska vara att skapa en miljö av tillit, där företag kan använda dataflöden på ett effektivt sätt utan komplicerade regleringar och restriktioner.

Centralt i ICC:s policyuttalande är att en policy inte ska vara diskriminerande och att den ska påverka handeln så lite som möjligt. ICC anser att utgångspunkten måste vara att tillåta flöden, förvaring och hantering av all typ av data över gränser.

Dokumentet finns att läsa i sin helhet här.