Rekommendationer för en effektiv cirkulär omställning

För att en cirkulär ekonomi ska bli verklighet krävs det att bättre förutsättningar och möjligheter ges till företag som vill bedriva forskning och utveckling för att ta fram nya lösningar inom området. Samtidigt hindras företag som vill utveckla dessa lösningar många gånger av krånglig reglering och utdaterad lagstiftning, inte minst vad gäller att transportera avfallsklassifierade råmaterial över landsgränser. Mot bakgrund av den här problematiken lanserar ICC tillsammans med Svenskt Näringsliv idag papperet Circular flows for research and innovation, i vilket man lyfter fram rekommendationer för hur man på ett politiskt plan bör agera för att främja omställningen till cirkulär ekonomi.

Avfall utgör en nyckelråvara i omställningen från linjär till cirkulär ekonomi. För att utveckla storskaliga lösningar där avfall återvinns och resurser utvinns krävs dock utökade möjligheter att förflytta avfallet – eller råmaterialet – till en plats där de aktuella utvinningsmöjligheterna finns.

Dagens avfallsreglering har utvecklats mot bakgrund av en linjär ekonomi och ofta i syfte att förhindra skapandet av sopberg utomlands. Gränsöverskridande handel med avfall är därför generellt förbjuden, men ett undantag för avfall i forskningssyfte finns – om det rör sig om max 25 kg. Denna gräns kan fungera för mindre laboratorietester som kanske bara kräver några kilo avfall, men ställer till stora bekymmer för företag när de vill genomföra mer storskaliga tester av nya cirkulära lösningar.

En forskningsstudie kan i ett tidigt skede kräva flera ton avfall för att kunna ge några mätbara resultat. Det krävs också en storskalighet i testerna för att effektivt kunna utföra tester med utrustningsleverantörer för utformning av fullskaliga anläggningar och för optimering av utrustningens storlek.

I papperet lyfter ICC och Svenskt Näringsliv fyra rekommendationer:

  1. Etablera processer för löpande inspel från näringslivet
  2. Prioritera kvalitet framför ursprung
  3. Främja användningen av materialbanker
  4. Undanröj hinder och skapa incitament för cirkulär innovationskraft

Rekommendationerna lanseras i samband med ett sidoevenemang till det pågående World Circular Economy Forum i Helsingfors, Finland.

Läs hela papperet här >>>
Läs mer på Svenskt Näringslivs hemsida >>>