Pressmeddelande

Stockholm/Paris, September 2022

Ragn-Sells hållbarhetschef leder globalt arbete för att påskynda omställningen till cirkulär ekonomi

  • Pär Larshans utnämnd till medordförande för ny global arbetsgrupp om cirkulär ekonomi
  • Gruppen kommer bl.a. att bidra med näringslivets medskick till aktuella hållbarhetsprocesser inom FN, WCO och WTO

Internationella Handelskammaren, ICC, har flera gånger lyft den centrala roll som internationell handel spelar för omställningen till en cirkulär ekonomi inom ramen för Världshandelsorganisationen, WTO, och i olika FN-organ. Redan hösten 2018 startades en svensk ICC-arbetsgrupp med fokus på att identifiera utmaningar för omställningen, och under 2019 lyfte svenska medlemsföretag frågan under ett möte i WTO. Under 2021 finansierade ICC även en studie som kartlade vilka hinder som finns idag och hur handelspolitiska åtgärder kan bidra till att accelerera omställningen.

Det är mot bakgrund av detta som ICC nu upprättar en dedikerad global arbetsgrupp för cirkulär ekonomi. Gruppen leds gemensamt av Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells, Erick Hernández Gallego, delägare på Greenberg Traurig (Mexiko), och Martina Kavanagh, Executive Program Manager, Import Compliance EMEA på IBM (Irland/USA). Gruppen kommer att arbeta för att samla in exempel på de hinder som företag möter på regulatorisk, juridisk och praktisk nivå, utveckla analyser på området, samt informera och påverka beslutsfattare inom ramen för forum som exempelvis:

  • WTO:s strukturerade diskussioner om handel och miljömässig hållbarhet, samt dess arbetsgrupp för cirkulär ekonomi
  • FN:s miljöprogram (UNEP)
  • Världstullorganisationen (WCO)
  • Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall
  • World Circular Economy Forum

Internationell handel är en förutsättning för att lyckas ställa om till cirkulär ekonomi, vilket i sin tur är helt centralt för att uppfylla globalt överenskomna mål om hållbar utveckling. Genom handel kan det som är avfall för en aktör bli till resurser för en annan. Idag är problemet att befintliga handelsregelverk i många fall begränsar den fria rörligheten och möjligheten att handla med resurser utvunna ur avfall. För att frångå dagens linjära system och övergå till cirkulära modeller krävs att geografiska och tekniska handelshinder undanröjs. Det måste finnas möjligheter för en produkt som är designad och producerad i ett land att sedan säljas och återvinnas i ett annat land.

Redan före sitt första arbetsmöte har gruppen rönt stort intresse bland ICC:s medlemmar, med fler än 100 företagsrepresentanter från olika branscher och delar av världen som har anmält sitt intresse att bidra till gruppens arbete. Den nya arbetsgruppen spänner över flera av ICC:s internationella policykommissioner med experter inom såväl miljö- och klimatfrågor, som tullregler och handelspolitik.

Att frågan får allt större utrymme på agendan – såväl den akademiska, politiska och företagsmässiga – är tydligt, och Pär Larshans har länge verkat för att driva utvecklingen framåt. Genom sitt regeringsförordnande vid samverkansprogrammet för näringslivets klimatomställning i Näringsdepartementet samt som expert kopplat till den svenska Delegationen för Cirkulär Ekonomi har Pär Larshans representerat näringslivet och drivit frågan om hur en lyckad omställning ska genomföras. Pär har också vid flera tillfällen representerat såväl Ragn-Sells som ICC i dialoger med olika FN-organ och i WTO och leder sedan tidigare ICC Sveriges arbetsgrupp Cirkulär ekonomi.

Henrik Blomqvist, tf generalsekreterare, ICC Sverige:

– Trots att många material- och resursflöden är globala och förutsätter internationell handel sker regleringen av avfall i dag främst på nationell och kommunal nivå. Ett internationellt perspektiv är nödvändigt för att inte fragmenterade regler ska hindra en framgångsrik global omställning. Under Pärs ledning kommer den nya arbetsgruppen att ha en väldigt viktig roll i att erbjuda just ett sådant perspektiv, och i att belysa både utmaningar och möjligheter kopplat till omställningen.

Pär Larshans:
– Cirkulära materialflöden är en förutsättning för att industrin ska kunna bidra till uppfyllandet av Parisavtalet, och den cirkulära omställningen minskar risken att vi överträder våra planetära gränser. Jag ser fram emot att samarbeta med företag med cirkulära ambitioner från hela världen för att värna frihandeln som är helt nödvändig för en lyckad omställning.

Pär Larshans. Foto: Ragn-Sells