PRESSMEDDELANDE                                                                                                2020-06-05

I samband med Världsmiljödagen lanserar Internationella Handelskammaren (ICC) och Exponential Roadmap Initiative samarbetet ”The SME Exponential Race to Zero”. Initiativet stöttas av FN:s klimatkonvention (UNFCCC).

Utvecklingen av en global plattform ska hjälpa små och medelstora företag (SMEs) att stärka sin motståndskraft genom att tillhandahålla konkreta verktyg för företags klimatåtgärder samt finansiella resurser för att överleva efter Covid-19-pandemin.

Genom att bygga på Exponential Roadmap’s 1.5° C Business Playbook och ICC:s Chambers Climate Coalition ska initiativet hjälpa SMEs att utveckla motståndskraft i sina verksamheter genom att erbjuda verktyg för att halvera utsläpp av koldioxid till 2030 och uppnå netto noll utsläpp senast 2050, parallellt med att minska kostnader och öka affärsberedskapen inför framtida hot.

SMEs utgör ungefär 80 procent av världens företag. De sysselsätter miljarder människor och spelar en viktig roll både för lokala samhällen och globala värdekedjor. Samtidigt har Covid-19-åtgärder vidtagna av regeringar och företag slagit hårt mot SMEs och deras anställda, med risk för permanenta nedstängningar. ICC driver sedan tidigare kampanjen Save Our SMEs (SOS) som syftar till att identifiera omedelbara och effektiva åtgärder som kan säkra företagens överlevnad och skydda dem från de förödande ekonomiska effekterna av den rådande pandemin.

Stärkt motståndskraft kommer att vara en central del av återuppbyggnaden efter coronakrisen. Detta för att säkerställa att företag, samhällen och leveranskedjor kan överleva framtida hot – oavsett om dessa är biologiska, teknologiska eller miljömässiga. Klimatförändringar utgör ett av de mest akuta hoten mot företag eftersom de har makten att hindra ekonomisk tillväxt genom att begränsa tillgången till resurser, orsaka förändringar i efterfrågan, störa produktionsmönster och orsaka nedläggningar av företag. Små företag som ofta arbetar med begränsad likviditet har färre möjligheter att anpassa sig till dessa nya villkor och har hög risk att aldrig öppna upp igen efter allvarliga incidenter – 40–60 procent av små företag öppnar aldrig igen efter en naturkatastrof. Samtidigt är deras överlevnad central för tillgången till varor och tjänster runtom i världen, för sysselsättningen för de många miljarder som är anställda hos dem, och för den globala ekonomins utveckling.

Många regeringar förväntas sätta särskilt miljöfokus på återuppbyggnaden (s.k. grön ekonomisk uppbyggnad) efter Covid-19, och det blir därför särskilt viktigt att säkerställa att SMEs har verktygen de behöver för att anpassa sig till förändrade marknadsvillkor och nya policyramverk.

Majda Dabaghi, chef för ICC:s Green and Inclusive Growth:

– Covid-19 har förtydligat vikten av att bygga in motståndskraft i den globala ekonomin och säkerställa att även små företag kan överleva framtida externa hot. Genom att samarbeta med Exponential Roadmap Initiative hoppas vi kunna utrusta SMEs med de verktyg och resurser som behövs, inte bara för att överleva utan också blomstra, i framtiden.

Johan Falk, medgrundare och chef för Exponential Roadmap Initiative:

– Hastighet och enkelhet är vägledande för att mobilisera en kritisk massa av SMEs som kan accelerera klimatarbetet. Vi är väldigt stolta över att samarbeta med ICC och UNFCCC om SME Exponential Race to Zero, vilket möjliggör att vi i full fart utrustar miljontals SMEs med de verktyg de behöver eftersom deras framgång i omställningen är absolut central för att vi ska lyckas halvera utsläpp till 2030 och uppnå netto noll klimatutsläpp till 2050.

Nigel Topping, UK High-Level Climate Champion, uttryckte sitt stöd för partnerskapet:

SME Exponential Race to Zero kommer vid en avgörande tidpunkt för att göra SMEs mer motståndskraftiga och hjälpa dem att mer effektivt återhämta sig från de hälso- och socioekonomiska effekter vi ser från Covid-19. I slutändan är klimatfrågan en affärsfråga och det här initiativet hjälper SMEs, som utgör majoriteten av företag globalt, att fatta beslut som kan förbättra vinster, ökar marknadsandelar och mildra de ekonomiska effekterna av framtida existentiella hot.

 

Kontakt: Kajsa Persson-Berg, Kommunikationsansvarig, ICC Sverige. Mejl: kajsa.persson-berg@icc.se, tel. +46 (0) 76 103 7878