Uppdaterade regler ska effektivisera och öka transparensen i Internationella Handelskammarens (ICC) skiljeförfaranden. Bland nyheterna återfinns bland annat utökad omfattning av förenklade skiljeförfaranden, ökade möjligheter att konsolidera tvister med flera parter och att hålla muntliga förhandlingar på distans. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.

ICC:s skiljedomsregler säkerställer att skiljeförfaranden genomförs effektivt och i enlighet med grundläggande principer om rättssäkerhet. Reglerna lägger stor tonvikt på partsautonomin bland annat genom att erbjuda parter möjligheten att själva välja vilka skiljedomare som ska ingå i en skiljenämnd. De uppdaterade skiljedomsreglerna inkluderar ett antal nya bestämmelser som ytterligare ska effektivisera och stärka ICC:s skiljeförfaranden internationellt.

ICC:s Skiljedomstol har en unik global status vad gäller erfarenhet av komplexa tvister, avseende stora värden och med flera parter eller kontrakt. En ny regel som tillåter anslutning av ytterligare parter under ett skiljeförfarandes gång (Artikel 7(5)), samt en ändring som gör det möjligt att konsolidera ärenden initierade av olika parter (artikel 10 b) kommer att göra ICC:s regler ännu mer lämpliga för denna typ av tvister.

Tack vare introduktionen av krav på parter att upplysa om finansieringsarrangemang från tredje part (artikel 11.7) ökas nu transparensen i förfaranden. Dessutom införs nya regler som gör det möjligt för skiljenämnden att utesluta ett nytillträtt ombud i förfarandet i händelse av en intressekonflikt (artikel 17.2) och att bortse från vissa typer av klandervärda skiljeavtal som kan utgöra en risk för skiljedomens giltighet (artikel 12.9).

2021 års uppdatering inkluderar två nya regler särskilt riktade till investeringstvister. Den första ändringen, artikel 13(6)) syftar till att säkra skiljenämndens neutralitet i tvister gällande allmänintresse genom krav på att en skiljedomare inte får ha samma nationalitet som någon av parterna. Den andra, artikel 29(6)(c)), kodifierar Skiljedomstolens redan etablerade praxis att reglerna om interimistiska skiljedomare inte är tillämpliga i investeringstvister som involverar stater.

En höjd beloppsgräns från två till tre miljoner USD utökar omfattningen av förenklade skiljeförfaranden, vilket innebär att alla tvister vars värde hamnar under gränsen som utgångspunkt hanteras med denna snabbare metod. Parter som inte vill att ett förenklat förfarande ska vara tillämpligt i tvister som hamnar under beloppsgränsen kan fortsatt välja bort detta i sina avtal.

Avslutningsvis fastslår de uppdaterade reglerna att skiljenämnder, efter överläggning med parterna, kan besluta om att hålla förhandlingar på distans (artikel 26(1)) samt introduceras bestämmelser om kompletterande skiljedomar (artikel 36(3)) i fall då skiljenämnden har missat att döma över någon del av målet.

ICC:s skiljedomsregler uppdateras löpande för att möta utvecklingen på tvistlösningsområdet och möta användarnas behov. Inför att de uppdaterade reglerna träder i kraft den 1 januari 2021 kommer ICC:s Skiljedomstol även att släppa en uppdaterad version av sin vägledning för parter och skiljenämnder.

För att se alla ändringar, klicka här.