För att vi ska nå de klimatmål som gemensamt satts upp genom Parisavtalet måste det börja hända saker. Trots att en global koldioxidskatt skulle vara en bra lösning, finns det helt enkelt inte tid att vänta på att världens ledare ska enas om en sådan, slår en ny rapport från Internationella Handelskammaren (ICC Sweden), Sjunde AP-fonden och 2050 Consulting fast. Istället måste både politiker och företag titta på vad som kan göras på närmare håll.

Rapporten, som delfinansierats av ICC Swedens Nicolinstiftelse CN-70, identifierar vilka hinder och incitament som finns för multinationella företags klimatambitioner, och presenterar förslag på åtgärder som kan förbättra villkoren som klimatambitiösa företag handlar under.

Näringslivets främsta bidrag till utvecklingen är att sprida klimatsmarta produkter och innovationer, och en förutsättning för att göra det på bästa sätt är att spelreglerna ser ungefär likadana ut på olika marknader. Att klimatpolitiken idag är fragmenterad, med olika regler på olika marknader, innebär onödigt krångel för företag som vill bidra till klimatarbetet. Dessutom riktas subventioner sällan mot klimatrelevanta alternativ, utan fokuseras istället på ohållbara alternativ som fossila bränslen, vilket skapar ytterligare hinder för att företag ska kunna eller vilja ställa om.

Susanna Zeko, generalsekreterare, Internationella Handelskammaren:

Rapporten pekar ut precis det som alltför ofta skadar bilden av företag och handel – det är dyrt att göra rätt och billigt att göra fel. Om vi ska lyckas uppnå hållbara samhällen får de klimatsmarta innovationer som företagen kan bidra med inte stoppas av onödigt krångel. Vi vet att många företag idag har ett enormt engagemang för hållbarhetsfrågor, och vi vill se policyer som underlättar – inte motarbetar – detta.

För att bidra till klimatarbetet kan både politiker och företag göra insatser som för klimatambitionerna framåt. Författarna pekar ut fyra policyrekommendationer som kan gynna företagens klimatarbete i deras internationella affärer:

 • Signalera varåt samhället är på väg
  • Politiker: Ge starka, tydliga och långsiktiga signaler, genom kraftfulla och relevanta styrmedel om att omställningen kommer att ske.
  • Företag: Signalera till politiker och allmänhet att tekniken finns och att omställningen är möjlig.
 • Efterfråga klimatrelevanta produkter
  • Politiker: Forma efterfrågan på klimatrelevanta produkter, exempelvis genom klimatkrav i offentlig upphandling.
  • Företag: Efterfråga klimatrelevanta produkter genom att ta hänsyn till utsläpp av växthusgaser i värdekedjan.
 • Sätt ett pris på koldioxid
  • Politiker: Prissätt koldioxid i respektive jurisdiktion, och på större geografisk nivå i s.k. ”klimatklubbar”.
  • Företag: Inför ett internt koldioxidpris.
 • Lyft klimatfrågan i handel- och investeringsavtal
  • Politiker: Driv på för att lyfta klimatfrågan i handels- och investeringsavtal, samt inkludera företag i diskussionerna.
  • Företag: Gör sig hörda i diskussioner om handel- och investeringsavtal.

Undersökningen har skett i två steg: en sammanställning av litteratur och data om internationella företags möjligheter att handla och investera på den globala marknaden på ett sätt som är förenligt med deras klimatstrategier och med de globala klimatmålen. Därefter har djupintervjuer med tio internationella företag från olika sektorer i Europa, USA och Japan hållits. Frågor har även ställts till att tiotal klimatambitiösa företag som deltog vid COP24 i Katowice.

Ladda ner rapporten här. 

ICC har två stiftelser som varje år delar ut medel till förmån för forskning eller projekt som främjar internationella affärer och är intressant för näringslivet, Nicolinstiftelse CN-70 och Wallenbergsstiftelse MW-80. Stiftelserna har inga särskilda ansökningsformulär, och medel kan sökas ur dessa under hela året. Läs mer här.