Redan före pandemin rådde en akut global brist på tillgång till handelsfinansiering – en brist som bara ökat efter det nya coronavirusets intåg. I syfte att överkomma problemet lanserar Internationella Handelskammaren (ICC) nu ICC Trade Now, ett paket av digitala produkter och tjänster som kopplar samman företag med parter som banker, kreditinstitut och investerare.

Internationell handel är central för SME-företags tillväxt och innovationskraft världen över. Ändå får mer än 45 % av företagen avslag när de söker handelsfinansiering och kämpar ofta för att hitta alternativa finansieringsmetoder. Utan tillräcklig tillgång till kapital är SME-företag i praktiken utestängda från internationella marknader och oförmögna att skala upp sina verksamheter för att möte internationell efterfrågan.

Effekterna av Covid-pandemin har bara gjort SME-företags behov av kortsiktig likviditet och tillgång till internationella marknader allt mer desperat. Tillgången är i många fall avgörande för möjligheten att överleva den pågående ekonomiska krisen och för att lyckas när de värsta effekterna av krisen har avtagit. Baserat på omfattande marknadsundersökningar ska ICC nu säkerställa att SME-företag utrustas med rätt verktyg och får tillgång till det kapital de behöver. ICC Trade Now kopplar samman SME-företag med tjänsteleverantörer som kan fånga upp nya affärsmöjligheter globalt och hjälpa till med finansieringen av verksamheten.

 ICC:s generalsekreterare John Denton:

– Företag världen över fortsätter att lida av de osäkra ekonomiska villkor som orsakats av pandemin. Med striktare kreditvillkor är SME-företag i desperat behov av lösningar som hjälper dem att handla nu. Därför aktiverar vi nu vårt globala nätverk av fler än 45 miljoner företag för att lansera ICC Trade Now och därmed sammanföra företag och finansiärer. ICC Trade Now kommer att revitalisera SME-företag och underlätta deras långsiktiga bidrag till globalt välstånd och utveckling.

ICC Trade Now erbjuder en portfölj av lösningar som kan hantera de olika aspekterna av dagens handelsfinansieringsbrist. Företagen väljer själva vilken tjänst som stämmer bäst in på deras behov. Tre digitala lösningar – ICC TRADECOMM, TradeFlow Capital och FQX – har redan presenterats, med fler förväntade under 2021. ICC TRADECOMM låter investerare finansiera handelstransaktioner mot titeldokument och förser SME-företag med verktyg för att minska sina risker och compliance-bördor. TradeFlow Capital erbjuder investerare en kreditfri lösning baserat på direkt ägarskap av godset samtidigt som tjänsten snabbt och kostnadseffektivt introducerar SME-företagen till fullständigt efterlevande av KYC- och AML-procedurer. FQX är en blockchain-baserad digital infastruktur som möjliggör utfärdande, överföring och avveckling av elektroniska skuldebrev för att erhålla och tillhandahålla handelsfinansiering i 152 länder runt om i världen.

Ambassadör José Luis Cancela, permanent observatör för Uruguay till WTO och koordinator för WTO:s informella arbetsgrupp om mikro-, små och medelstora företag:

– SME-företag fortsätter att lida under tyngden av covid-pandemin. Mer än någonting annat behöver dessa företag verktyg och resurser som kan hjälpa dem att få tillgång till kortsiktig likviditet och att hålla liv i internationell handel. Vi välkomnar att lösningar likt ICC Trade Now erbjuder en livlina för att undvika de värsta effekterna av krisen och att säkerställa en inkluderande återhämtning för alla.

Dr. Victor K. Fung, ordförande, Fung Group samt ordförande, ICC:s rådgivande grupp om Trade Finance:

– Det är centralt att SME-företag får säker tillgång till kapital så att de kan handla på internationella marknader och utöka sina verksamheter. Genom att anamma den transformativa kraften i digital teknologi kommer ICC Trade Now att skapa mer gynnsamma villkor för banker och andra finansinstitut att lönsamt erbjuda SME-företag finansiering och etablera villkor för en resilient ekonomisk återhämtning.

Under de kommande månaderna kommer ICC att fortsätta utveckla nya lösningar och initiativ för att skala upp möjligheten att erbjuda handelsfinansiering till SME-företag. Omedelbart agerande krävs för att överbrygga den växande bristen på handelsfinansiering och ICC är besluten att hjälpa SME-företag över hela världen. Mer information om hur intressenter kan ansluta sig återfinns på ICC:s globala hemsida.