I samband med Världshandelsorganisationens, WTO, pågående ministerkonferens MC12 har Internationella Handelskammaren, ICC, i dag överlämnat prioriteringar från det globala näringslivet för att stärka det globala handelssystemet. Prioriteringarna överlämnades direkt till WTO:s generaldirektör Dr. Ngozi Okonjo-Iweala i samband med ett möte arrangerat av de två organisationerna.

Som slutanvändare av WTO:s regelverk behöver näringslivet ett väl fungerande multilateralt handelssystem som är anpassat till hur företagens förutsättningar ser ut i dag. Tydliga handelsregler är också en grundsten för företags möjligheter att bidra med lösningar på globala utmaningar, såväl ekonomiska och sociala som miljömässiga. Att WTO:s medlemsländer genomför ambitiösa reformer och avtal som underlättar handel och moderniserar existerande regelverk är därför helt centralt.

Redan i höstas publicerade ICC en lista på 27 rekommenderade åtgärder som WTO kan vidta för att stärka det globala handelssystemet och underlätta internationell handel. Sedan dess har vissa framsteg gjorts, samtidigt som de fortsatta effekterna av coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina negativt inverkat på flera andra områden. Inte minst har kriget visat vikten av att upprätthålla fungerande flöden av livsmedel och spannmål.

I samband med MC12 har ICC därför sammanfattat det globala näringslivets rekommendationer i sju områden där WTO:s medlemsländer bör enas om omfattande åtgärder för att på lång sikt stärka det multilaterala samarbetet och underlätta internationell handel. Mer specifikt bör medlemsländernas handelsministrar under veckan:

  • tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utveckla en gemensam reformvision för WTO inför nästa ministerkonferens
  • främja e-handel genom att göra moratoriet på tullar på elektroniska överföringar permanent och enas om att ro förhandlingar kring ett e-handelsavtal i hamn innan utgången av år 2022.
  • avskaffa illegala fiskerisubventioner genom att pågående förhandlingar avslutas och resulterar i ett avtal
  • säkra tillgången till livsmedel globalt genom att inte införa nya exportrestriktioner under pågående globala livsmedelskris och enas om att permanent undanta livsmedel som köps in av hjälporganisationer såsom Världslivsmedelsprogrammet, WFP, från alla exportrestriktioner.
  • stärka handelns bidrag till global hälsa både under och efter coronapandemin genom att implementera det s.k. Trade and Health-initiativet, ta bort tullar på läkemedel och deras insatsvaror samt inrätta en mekanism för att bevaka och stärka resiliensen i leverantörskedjorna för medicin och medicinsk utrustning.
  • stärka handelns bidrag till miljömässig hållbarhet genom fortsatt stöd till arbetet inom ramen för WTO:s Trade and Environmental Sustainability Structured Discussions, samt
  • om de inte redan gjort det, ansluta sig till avtalet om inhemsk reglering på tjänsteområdet (Services Domestic Regulation Agreement) som ett 60-tal WTO-medlemsländer ingick i december.

För att läsa de fullständiga rekommendationerna (på engelska), klicka här >>>

John Denton, ICC:s globale generalsekreterare: 
– Leaders and ministers have not realised how significant failure to reach outcomes would be for global business. If ministers can’t spend real political capital in making the WTO work, they risk sinking the organisation into further irrelevancy.