Tidigt imorse avslutades Världshandelsorganisationens (WTO) tolfte ministerkonferens, MC12. Medlemsländernas handelsministrar lyckades vända de lågt ställda förväntningarna på konferensen till en historisk framgång i form av det s.k. Genèvepaketet. Framsteg gjordes inom samtliga områden som ICC inför konferensen lyft fram, och flera nya avtal slöts. Bland annat lyckades man efter 21 års förhandlingar sluta ett avtal om avskaffandet av subventioner för illegalt fiske.

Dagens avtal är inte bara ett mycket positivt steg för de aktuella områdena, utan stärker också tilltron till det internationella samarbetet och global handel.

Inte minst med hänsyn till rådande geopolitiska spänningar och protektionistiska tendenser utgör Genèvepaketet en påminnelse om att ett effektivt multilateralt samarbete är möjligt och att WTO kan utgöra en plattform för att hantera några av världens mest överhängande och brådskande utmaningar.

John Denton, ICC:s globale generalsekreterare:
– Från ICC välkomnar vi särskilt att WTO till slut – efter mer än 20 år – har enats om att få ett slut på skadliga fiskesubventioner. Det är ett historiskt avtal som kommer att skydda våra hav och, minst lika viktigt, stärker tron på att världens länder fortfarande kan nå konsensus i frågor som påverkar hela vår planet.

Ytterligare en välkommen framgång var att ministrar svarat på näringslivets uppmaningar om att inleda genomgripande reformer av WTO, i vilket det ingår att återställa dess tvistlösningsmekanism. Alltför länge har länder klagat på dess defekter utan att åtgärder vidtagits. Nu när WTO:s medlemsländer officiellt enats om en reformprocess måste de under de kommande två åren göra betydande framsteg för att förändra hur WTO förhandlar avtal, löser tvister och övervakar länders regelefterlevnad.

ICC ser fram emot att bidra till detta arbete och kommer att fortsätta samla näringslivets synpunkter för att säkerställa att framtidens WTO verkar för dess slutanvändare: företagen.

Dagens avtal innebär även att medlemsländerna nu hanterar den växande livsmedelskrisen. Flera viktiga åtaganden har gjorts, däribland avskaffandet av handelsrestriktioner på livsmedel avsett för humanitära ändamål, underlättande av handel med jordbruksprodukter och försäkringar om att eventuella nödåtgärder inte stör globala handelsflöden mer än absolut nödvändigt. Även om de inte lyckades enas om att avskaffa exportförbud på mat, vilket ICC önskade, görs ett tydligt ställningstagande i MC12:s avslutande deklaration om att sådana åtgärder kraftigt förvärrar krisen genom att höja priser, samt öka volatiliteten på marknaden och osäkerheten kring tillgången till mat. Handelsministrar måste fortsätta ha det budskapet i åtanke när de kommer hem från Genève.

Deklarationen om WTO:s hantering av Covid-19-pandemin och beredskap för framtida pandemier pekar rättmätigt ut viktiga lärdomar från världens svar på pandemin. Särskilt fokus läggs på vikten av ett stabilt och förutsebart handelssystem, global och lika tillgång till vaccin, samt öppna marknader för att möjliggöra snabb utveckling och distribution av hälsorelaterade innovationer. Att det kommer mer än två år efter pandemins utbrott innebär dock att uttalandet om pandemin är för lite, för sent. Medlemsländerna måste genast leva upp till dagens åtaganden om att dra lärdom av Covid-19 och i arbetet med att reformera WTO även påbörja byggandet av ett mer effektivt samarbetssystem för att hantera globala kriser.

Det globala näringslivet välkomnar också att ministrarna enades om en förlängning av moratoriet på tullar för elektroniska överföringar. ICC kommer att fortsätta arbeta med andra näringslivsorganisationer för att påvisa de negativa effekter sådana tullar skulle ha för såväl företag som världen i stort. Ur ICC:s synvinkel borde detta inte vara en diskussionsfråga, men beslutet måste fortfarande välkomnas då ett misslyckande hade varit förödande för den digitala ekonomin, företag och konsumenter globalt.

John Denton:
– Vikten av att förlänga e-handelsmoratoriet bör inte underskattas. Jag kan inte nog understryka att det här var ett avgörande beslut och ett universellt minimikrav från företag av alla storlekar genom hela vårt nätverk.