Glasgow/Stockholm, 3 november, 2021

Internationella Handelskammaren (ICC) uppmanar länder att förbättra utformningen av mekanismer för prissättning av koldioxid. Vid en informell dialog med finansministrar på plats vid FN:s klimattoppmöte, COP26, kommer ICC senare idag att lansera tio principer för att utforma effektiv koldioxidprissättning som bidrar till påskyndandet av omställningen till nettonollutsläpp samtidigt som de ekonomiska kostnaderna för detta hålls nere.

Policypapperet i vilken principerna presenteras är resultatet av en genomlysning av företags erfarenheter av att hantera de drygt 60 prissättningsmekanismer som idag är i bruk runt om i världen. Undersökningen visar en utbredd oro bland företag över den ökande fragmenteringen av mekanismer för att prissätta utsläpp av växthusgaser. Att systemen harmoniseras kommer att vara avgörande för att möjliggöra de investeringar som krävs för att nå nettonollutsläpp till 2050.

Inför lanseringen sa ICC:s generalsekreterare John Denton:

– De senaste dagarna har vi hört mycket prat om behovet av att regeringar visar höjda ambitioner. En viktig följd av detta är att politiker måste agera smart i utvecklingen av politiska verktyg som kan påskynda klimatomställningen. Näringslivets erfarenheter visar att det finns ett stort utrymme för att bättre utforma prissättningsmekanismer och därmed möjliggöra för länder att inte bara påskynda utan också förbättra sina planer för utsläppsminskningar.

 Som vår undersökning visar är internationell enhetlighet nyckeln till att låsa upp och maximera miljömässig och ekonomisk nytta av marknadsbaserad politik. Det är därför som vi behöver se att COP26 levererar konkreta resultat som främjar harmonisering av existerande prissättningsmekanismer. Det första steget är att enas om ett robust regelverk för att möjliggöra internationell handel med utsläppsrätter inom ramen för Artikel 6 i Parisavtalet.

ICC:s policypapper presenterar tio grundläggande principer för effektiv utformning av prissättningsmekanismer. Bland annat inkluderas en uppmaning till regeringar att säkerställa att mekanismen endast ses som ett sätt att minska växthusgasutsläpp och inte som en ny nationell inkomstkälla. Principerna pekar också tydligt på vikten av att utforma tydliga, transparenta ramverk för prissättning av koldioxid, att olika prissättningsmekanismer harmoniseras och länkas internationellt och att länder blir bättre på att undvika målkonflikter med andra energi-, handels- eller skattepolitiska åtgärder.

Susanna Zeko, generalsekreterare och VD, ICC Sverige:

– Att prissätta koldioxid är ett av de mest effektiva sätten att minska utsläppen, men det är problematiskt att en alldeles för liten andel av de globala utsläppen idag är prissatt, att priset ofta är för lågt och att det saknas harmonisering mellan mekanismer. Under COP26 har världens ledare en unik möjlighet att under Parisavtalets Artikel 6 enas om ett robust regelverk kring utsläppshandel som i förlängningen kan möjliggöra ett globalt pris på koldioxid. De här principerna blir en viktig pusselbit för att nå dit. 

John Denton, ICC:s globale generalsekreterare:

– Många ledare har den här veckan talat om behovet av att sätta ett globalt pris på koldioxid. Regeringar måste inse att det just nu växande lapptäcket av nationella prissättningsmekanismer bara kommer att sakta ner övergången till nettonollutsläpp – och dessutom kraftigt höja kostnaderna för att lyckas.

ICC Carbon Pricing Principles har utvecklats genom en undersökning av 200 internationellt verksamma företags erfarenheter, och med input från ICC:s globala nätverk som finns i över 130 länder.

Ladda ner principerna här »

ICC Carbon Pricing Principles

Kontaktperson: Kajsa Persson-Berg, kommunikationsansvarig, ICC Sverige, kajsa.persson-berg@icc.se, tel: +46761037878