Näringslivet tar klimatansvar

Det var en tydlig slutsats från det seminarium som bland andra ICC och Svenskt näringsliv ordnade den 11 november. Seminariets tema var just näringslivets roll för klimatförbättringar och vilka förväntningar näringslivet har på de förhandlingar om ett klimatavtal som ska förhandlas fram i Paris om några veckor.

Näringslivsföreträdarna var tydliga med att det finns ett ökande engagemang och ett seriöst intresse för att i företagen integrera ett klimat- och hållbarhetsperspektiv De hävdar att det är ett klokt eller till och med nödvändigt inslag i modernt företagande.

-Det bygger helt enkelt på ett naturligt ansvar för företagets långsiktiga lönsamhet, säger Fredrik Cappelen, som är ordförande för Svenska ICC och som också sitter i styrelsen i en rad noterade bolag. En analys av företaget med hållbarhetsperspektivet som utgångspunkt gör att ledningen ser företaget från en ny vinkel, vilket ofta ger idéer till förändringar, som ger både hållbarhetsmässiga och rent ekonomiska rationaliseringsvinster.

Han betonar att det naturligtvis varierar mycket från bolag till bolag – och att frågan ter sig olika från bransch till bransch.

FullSizeRender

 

Betydelsen av företagens deltagande och ansvar uppmärksammades också av miljöminister Åsa Romson och hennes kollega från Luxemburg, Carole Dieschbourg, som leder EU-delegationen i Paris, eftersom Luxemburg nu är ordförande i EU.

Företag tar nu alltså in klimataspekter i sina verksamheter och de förväntar sig nu att politiker ska agera. Politikerna måste skapa ramverket för klimatpolitiken, så att företagen vet vad de har att förhålla sig till. Företagen förväntar sig att regeringar kommer överens om ett ambitiöst och bindande klimatavtal. Företagen uppmanar förhandlarna att att enas om tydliga och förutsägbara regler som stimulerar klimatmässiga beteenden via marknadslösningar. Företagsrepresentanterna betonade genomgående behovet av förutsägbarhet, långsiktighet, marknadslösningar och så globala lösningar som möjligt. Även behovet av koldioxidavgifter betonades av många från företagen, även om det inte direkt kan förväntas som ett resultat av klimatmötet i Paris, COP 21.

De flesta av de många talarna var relativt förhoppningsfulla inför klimatmötet. Även om de båda miljöministrarna fortfarande var lite oroliga över ambitionsnivån, så förväntade de sig slutligen ett framgångsrikt möte. Förutsättningarna har aldrig varit bättre, betonades av många av de talare som är insatta i förhandlingarna. Men som Frankrikes ambassadör i Sverige Jacques Lapouge påpekade, så måste man påminna om att ett resultat alltid bygger på kompromisser, varför det är viktigt att kunna hantera de framgångsförväntningar som många gav uttryck för. Han definierade en framgångsrik förhandling, eller målet för COP21 som: ”Den mest ambitiösa kompromissen.”