ICC poängterar i ett nytt diskussionspapper hur regleringar för hur företag får använda sina varumärken och logotyper, påverkar konkurrensen i konsumenters köpval, företags investeringar i innovation och kvalité, globala handeln och tillgångarnas värde för företagen. ICC uppmanar beslutsfattare att noga överväga ingrepp i lagstiftning som bygger på globala överenskommelser om hur immaterialrätten skall regleras och om nyttan av nya lagstiftningsåtgärder verkligen överstiger den negativa effekten av ett ingrepp. I första hand bör övervägas mindre ingripande och mindre kostsamma åtgärder för att uppnå syftet med regleringen, d.v.s. åtgärder som inte riskerar eller åtminstone så lite som möjligt påverkar företagens möjligheter att använda sina varumärken som kommunikationsmedel på marknaden.

Det finns många exempel på regleringar som i exempelvis hälso- eller säkerhetssyfte inskränker företags möjligheter att fritt disponera ett varumärke. ICC ifrågasätter inte att det i vissa fall kan finnas syften som motiverar inskränkningar i företagens användning av sina rättigheter. Det mest uppmärksammade är ”plain packaging” för cigaretter, som innebär att cigarettpaket måste vara helt varumärkesneutrala i sin utformning. Utan att göra någon värdering av en sådan reglering i detta eller andra enskilda fall eller det bakomliggande syftet för att inskränka företagens rättigheter, vill ICC dock klargöra att ett ingrepp i företagens rättigheter bör göras utifrån ett angreppssätt som i första hand kan uppnås utan ingrepp i det immaterialrättsliga systemet. ICC uppmanar således beslutsfattare att noga väga in immaterialrättsliga och andra konsekvenser av olika regleringar i sin analys samt att grundligt analysera om åtgärderna är nödvändiga, proportionerliga och på vilket sätt ändamålet kan uppnåsmed utgångspunkt från att vidta åtgärder som medför så litet ingrepp i immaterialrätten som möjligt.

ICC har följande råd och uppmaningar till beslutsfattare:

  1. Var tydlig med vad regleringen ska åstadkomma, överväg vilken åtgärd som är effektivast samt basera beslut på vetenskaplig grund.
  2. Garantera transparens och att intressenter involveras i beslutsprocessen.
  3. Analysera påverkan på alla intressenter, försök minimera marknadssnedvridningar och stimulera investeringar och innovation.
  4. Använd vedertagna regleringar och standarder samt vunna erfarenheter.