Svenska ICC anser att strategin innehåller några välkomna perspektiv. För det första betonas importens betydelse, med en koppling till den ökade förekomsten av globala värdekedjor. Vidare framhålls de multilaterala förhandlingarnas betydelse och behovet av att modernisera WTO, något som ICC förespråkar, här nämns bland annat investeringar. Sist men inte minst är det positivt att kommissionen menar att bilaterala frihandelsavtals skall kunna öppnas för tredjeland att ansluta sig till, som exempelvis TTIP.

Strategin, vid namn ”Handel för alla: mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik”, är utformad kring tre centrala begrepp – effektivitet, transparens och värden – och avser att främja utvecklingen av handelspolitiken för att fler ska kunna dra nytta av handelspolitiska åtgärder. Läs hela rapporten här.