Att forskare kan samarbeta och utbyta data och information över landsgränser kommer att vara avgörande för att utveckla och distribuera diagnosmetoder, vacciner och behandlingar, skriver vi i ett nytt uttalande. 

Covid-19 har snabbt visat behovet av internationellt forskningssamarbete för att utveckla diagnostik, vacciner och behandlingar i en hälsorelaterad kris. Forskning som ska bidra till lösningen av en global kris kräver öppen och snabb åtkomst till data och information.

I uttalandet efterfrågar vi fler sektorsöverskridande, internationella, forskningssamarbeten, inkluderat mellan offentlig och privat forskning, samt att de åtgärder och regleringar som vidtas under coronakrisen så långt som möjligt utformas för att undvika att skapa hinder för dessa samarbeten.

I uttalandet poängterar vi vikten av fri tillgång till medicinska och vetenskapliga data för att förståelsen för Covid-19 ska kunna utvecklas i realtid. Fullständiga genomdata var tillgängliga mindre än 24 timmar efter att de första coronavirusen sekvenserats av kinesiska forskare, vilket möjliggjorde för forskare inom offentlig och privat sektor att omedelbart påbörja arbetet med att utveckla behandlingar och vaccin. Fortsatt tillgång till den här typen av data är avgörande för att forskningen snabbt ska gå framåt.

För att stötta det pågående arbetet mot Covid-19 och förbereda för framtida pandemier uppmanar vi beslutsfattare att säkerställa att regleringar inte inskränker åtkomsten till öppna data eller rättssäkerhet som är nödvändig för internationella forskningssamarbeten och forskning. Fortsatt stöd till internationella forskningsnätverk är ytterligare en viktig faktor. Att underlätta för och stötta forskning och informationsutbyten löpande är nödvändigt för att skapa en grund för att hantera framtida kriser.

När epidemier och pandemier inte respekterar gränser, kan de bara bekämpas genom globalt samarbete.

Gå direkt till Covid-19 Pandemic: Lessons for International Research Collaboration and Information Exchange