ICC-vägledning för mångfald och inkludering i reklam nu tillgänglig på svenska

Mångfald och inkludering är viktigt, både i samhället i stort och i företags verksamheter. Som annonsör är det därför centralt att säkerställa att marknadsföring inte uppmuntrar några former av diskriminering. För att stödja marknadsförare i detta arbete publicerade Internationella Handelskammaren, ICC, i mars papperet ICC Diversity and Inclusion in Advertising. Nu finns vägledningen även tillgänglig på svenska.

Papperet sammanställer relevanta bestämmelser ur ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation (Marknadsföringskoden) och dess tillhörande riktlinjer. Det listar även rekommenderad branschpraxis och initiativ som annonsörer kan luta sig emot för att säkerställa att deras marknadsföring utformas ansvarsfullt och inte diskriminerar. Syftet med vägledningen är att öka kunskapen och ansvarstagandet i branschen vad gäller mångfalds- och inkluderingsfrågor. Papperet ger också en indikation kring vilken praxis som kan inkluderas i den pågående revideringen av Marknadsföringskoden. Revideringen förväntas vara färdig i början av 2024.

Översättningen har granskats av ICC Sveriges Marknadsföringskommitté som, under ledning av ordförande Maria Mossenberg, L’Oréal, utvecklar det svenska näringslivets inspel till ICC:s globala arbete inom marknadsföringsfrågor.

LADDA NER MÅNGFALD OCH INKLUDERING I REKLAM »

ICC:s Marknadsföringskod har sedan 1937 utgjort en standard för ansvarsfull marknadskommunikation. Idag utgör Marknadsföringskoden ett globalt verktyg för självreglering som hjälper företag att förhålla sig hederligt, vederhäftigt, lagligt och fritt från stötande innehåll i sina marknadsbudskap. I Sverige ligger Marknadsföringskoden till grund för bedömningar i både domstolar och av Reklamombudsmannen (RO).