Påverkansarbete under maj månad

En av ICCs huvuduppgifter är att påverka beslutsfattare på global, regional och nationell nivå i alla frågor som rör internationella affärer och investeringar. Under maj månad är det framförallt två beslutsprocesser som ICC Sverige arbetat för att påverka: Anti-Tax Avoidance Package (ATAP) och förhandlingarna om Privacy Shield.

I en skrivelse tillställd Finansdepartementet uttryckte ICC Sverige sin oro för att det föreslagna ATAP-paketet går långt utöver internationellt erkända riktlinjer och riskerar att resultera i dubbla eller multipla skatteregler för företag. Särskild oro uttrycktes beträffande föreslaget om införande av krav på multinationella företag att lämna land-för-land-rapporter till skattemyndigheterna. 25 maj meddelades det att EUs finansministrar inte lyckats med att nå en överenskommelse om att anta föreslaget ATAP-paket under sitt Ekofin möte i Bryssel och att man fortsätter förhandla paketet med ambition om beslut i juni.

Dagen efter, den 26 maj, tog ICC också emot besked om att Europaparlamentet antagit en resolution i vilken de uppmanar kommissionen att fortsätta förhandlingarna om Privacy Shield och att införandet av ”sun-set klausul” i Privacy Shield avslås. Två positiva besked för ICC eftersom två skrivelser tillställts svenska europaparlamentariker under samma vecka, i vilka ICC uppmanat parlamentarikerna att just anta en resolution som uppmanar kommissionen till fortsatta förhandlingar samt avvisa ”sun-set klausulen”.

I den andra skrivelsen uttrycker ICC att ett införande av en ”sun-set klausul” inte är en bra väg framåt eftersom den väsentligt kommer att öka osäkerheten för beständigheten och förutsägbarheten i de transatlantiska dataflödena eftersom man bygger in ett automatiskt avbrott efter två eller fyra år beroende på förslaget.

Skrivelsen i sin helhet om Proposals for European Union Anti-Tax Avoidance Directive and public Country by Country Reporting återfinns att läsa här.

Skrivelsen i sin helhet om European Union and the United States privacy shield – a sustainable decision on data flows for a prosperous digital economy återfinns att läsa här.

Skrivelsen i sin helhet om Negativa konsekvenser av ett införande av sun-set-klausul återfinns att läsa här.