• I samband med FN:s pågående klimatkonferens, COP27, lanserar ICC idag det första branschöverskridande ramverket för att definiera hållbara handelstransaktioner.
  • Ramverket ska påskynda omställningen av finansiella flöden i en klimatvänlig riktning.
  • Lanseringen sker under COP27:s Finance Day som kommer att vikas åt finansieringen av klimatanpassning och utsläppsminskningar.

För att nå Parisavtalets 1,5°C-mål visar nya beräkningar att investeringar för så mycket som två tusen miljarder USD kommer att krävas årligen till 2030. G20-ländernas mål om att mobilisera 100 miljarder USD per år mellan 2020–2025 är därmed långt ifrån tillräckligt. Finansiella flöden från den privata sektorn måste också ställas om och mobiliseras mot mer hållbara handelstransaktioner.

I dag omsätter trade finance-branschen årligen tio tusen miljarder USD. Om branschen framgångsrikt ställs om i en mer hållbar riktning har den med andra ord stor potential att möjliggöra den klimatomställning som krävs för att uppfylla Parisavtalets mål. Flera finansinstitut, däribland svenska Exportkreditnämnden, EKN, och SEK har redan upphört med exportfinansiering till utvinning och transport av kol och erbjuder olika former av grön finansiering. Samtidigt har det saknats globala definitioner av vad som utgör en hållbar handelstransaktion. Det är mot bakgrund av detta som ICC idag lanserar den första delen av ett nytt ramverk som definierar hållbar handel.

Ramverket Standards for Sustainable Trade and Sustainable Trade Finance: Wave 1 Framework täcker hela livscykeln för en transaktion, mätt ur fem dimensioner – från köpare och säljare till den aktuella varans eller tjänstens egenskaper och syfte. Den första omgången förlitar sig på ett förenklat poängsystem som är lätt att använda för banker och företag. I ett första skede kommer ramverkets tillämpning att likna en checklista där man kryssar för alla delar av transaktionen som lever upp till ICC-erkända hållbarhetsstandarder. Allt eftersom företag och banker får större tillgång till nödvändiga hållbarhetsdata kommer ramverket att bli mer finkornigt.

Raelene Martin, ICC Head of Sustainability:
We have been careful to ensure that this initial framework is immediately implementable – making use of recognized standards, data and technology that are readily available to banks and corporates. This will allow us to test the framework in a real-world setting and build a more comprehensive view on the sustainability of global the value chain over time.

Ramverket kommer att börja implementeras om två veckor. I dagsläget har fler än 20 banker och företag åtagit sig att pilottesta ramverkets första del, som omfattar handelsfinansiering i textilsektorn. Bland de banker som ingår i projektet återfinns: BNP Paribas, Commerzbank, Commonwealth Bank of Australia, DNB, Santander Bank, Société Générale, Wells Fargo och Yes Bank.

Ramverket bygger vidare på det papper som ICC lanserade under COP267 i Glasgow. I det presenterade man en färdplan för att, baserat på existerande standarder inom hållbar finans, utveckla en definition för hållbara handelstransaktioner. Genom nära konsultationer med såväl bank- som företagsrepresentanter har ICC under året utvecklat papperet för att utforma det enkla och praktiskt applicerbara ramverk som nu lanseras.

Ladda ner ICC Standards for Sustainable Trade and Sustainable Trade Finance: Wave 1 Framework.