ICC introducerar seniora rådgivare

För att ta vara på den stora expertis som finns i nätverket presenterar Internationella Handelskammaren, ICC, Sverige idag fem seniora rådgivare. I uppdraget, som sträcker sig över två år, ingår att stötta det policyutvecklande arbetet för att underlätta hållbara internationella affärer. Samtliga seniora rådgivare har ett långvarigt engagemang i olika delar av ICC:s arbete.

ICC:s policyutvecklande arbete sker genom att experter från organisationens medlemsföretag och -organisationer bidrar med kunskap och erfarenheter för att tillsammans utveckla policy som främjar hållbara internationella affärer. Arbetet bedrivs i tio kommittéer: digital ekonomi, handels- och investeringspolitik, handelsrätt, hållbarhet, immaterialrätt, konkurrens, marknadsföring, skatter, skiljedom och trade finance. Samtliga kommittéer har även en motsvarighet globalt.

De personer som nu utsetts till seniora rådgivare är:

  • Anders Stenlund, AB Stencia samt vice ordförande i ICC:s internationella kommission för Marknadsföring
  • Johnny Herre, justitieråd, Högsta domstolen
  • Krister Andersson, grundare, Intare AB
  • Lena Johansson, Intermeat
  • Tell Hermanson, Norventa

Susanna Zeko, generalsekreterare och VD, ICC Sverige:

– En av ICC:s främsta styrkor är den enorma kompetens som finns i det globala nätverket. Genom åren ser man ofta att någon eller några personer blir särskilt tongivande i egenskap av expert i en aktuell fråga. Dessa personer har dessutom ofta byggt upp en mycket god kännedom om ICC:s olika processer. Det är för att ta vara på denna djuplodande kunskap som vi nu inför rollen som senior rådgivare, och det är väldigt värdefullt för ICC att Anders, Johnny, Krister, Lena och Tell alla tackat ja till uppdraget. Introduktionen av seniora rådgivare är även en del i vår satsning för att göra ICC Sverige ännu mer tongivande i ICC:s arbete internationellt.

Om ICC Sveriges Seniora Rådgivare: 

Anders Stenlund, AB Stencia samt vice ordförande i ICC:s internationella kommission för Marknadsföring

Som en av de främsta experterna inom marknadsföringsområdet har Anders lett flera uppdateringar av ICC:s globala regler för ansvarsfull marknadsföring (ICC:s Marknadsföringskod), och i Sverige ansvarat för översättningen av dessa. Anders har en lång bakgrund som direktör inom Svenskt Näringsliv. Inom ICC Sverige är Anders engagerad i kommittéerna Marknadsföring och Konkurrens.

Johnny Herre, justitieråd, Högsta domstolen

Johnny är sedan 2010 ledamot av Högsta domstolen, och har en bakgrund som professor vid rättsvetenskapliga institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm. Johnny var tidigare ordförande för ICC Sveriges kommitté Handelsrätt, vilken bland annat ansvarar för utvecklingen och översättningen av ICC:s globalt använda regler för leveransvillkor, Incoterms®. Förutom handelsrättskommittén är Johnny även engagerad i ICC Sveriges kommitté Skiljedom, vilken ansvarar för utvecklingen av ICC:s skiljedomsregler.

Krister Andersson, Intare AB

Krister är ordförande för Business Europes Tax Policy Group och vice ordförande i Employers’ Group, European Economic and Social Committee (EESC). Kristers långvariga engagemang för skattefrågor sträcker sig via Internationella Valutafonden (IMF), Riksbanken och Svenskt Näringsliv. Krister har dessutom varit vice ordförande i ICC:s internationella kommission för skatter.

Lena Johansson, Intermeat

Lena Johansson var fram till 2019 generalsekreterare för ICC Sverige. Dessförinnan var Lena generaldirektör för Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, inre marknaden och handelspolitik. Lena har tidigare även arbetat i Regeringskansliet och på andra myndigheter, bl.a. som ansvarig för det svenska arbetet med EU-budgeten samt med att reformera svensk jordbrukspolitik och förbereda det svenska EU-inträdet på jordbruksområdet. Lena är engagerad i kommittéerna Handel och investeringar samt Skatter.

Tell Hermanson, Norventa

Tell är en av Sveriges främsta experter på Incoterms®, det internationellt erkända regelverket för leveransvillkor som dagligen används i miljontals avtal världen över. Tell driver idag konsultfirman Norventa och var tidigare generalsekreterare för ICC Sverige. Tell är engagerad inom kommittéerna Handelsrätt och Trade Finance.