Internationell arbetsgrupp inom ICC förtydligar hur företag kan använda miljöpåståenden i reklam

I takt med att företag i allt högre grad vill kommunicera sitt arbete för att minska miljöpåverkan väcks allt fler frågor om hur nya begrepp som klimatneutral och klimatkompensation bör användas.

I ett nytt PM publicerat den 7 april varnar Konsumentverket för att miljöpåståenden i marknadsföring riskerar att vilseleda konsumenter. PM:et ger en överblick av det rådande rättsläget för miljöpåståenden i marknadsföring. ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation (Marknadsföringskoden) pekas, tillsammans med ISO-standarden 14021, ut som ledande utomrättsliga branschpraxis.

Med anledning av Konsumentverkets PM vill vi upplysa om att det inom ramen för ICC pågår ett arbete med att uppdatera Hållbarhetsbilagan (ICC Framework for Responsible Environmental Marketing Communications) till Marknadsföringskoden. ICC:s medlemmar såg tidigt ett behov av att bilagan behövde uppdateras för att spegla den snabba utvecklingen på området. Efter att frågan hade väckts av ICC Sverige tillsattes sommaren 2020 en internationell arbetsgrupp för att ta fram en ny version av bilagan till koden. Arbetet sätter fokus på företags möjlighet att kommunicera sitt miljöarbete på ett etiskt och vederhäftigt sätt, och beräknas vara färdigt i juni i år.

Om ni vill veta mer om arbetet får ni gärna höra av er till vår policyansvarige, Henrik Blomqvist

ICC:s Marknadsföringskod är i dag ett internationellt erkänt ramverk för självreglering inom marknadsföring och tillämpas i flera länder i bedömningen av etik i marknadsföring. I Sverige tillämpas regelverket av Reklamombudsmannen (RO) vars utlåtanden, om än inte juridiskt bindande, ses som vägledande även i rättsfall. Marknadsföringskoden anses också utgöra god marknadsföringssed vid tillämpning av den svenska marknadsföringslagen.

 

Ladda ner ICC:s Regler för Reklam och Marknadskommunikation 

Ladda ner ICC Framework for Responsible Environmental Marketing Communications