Mikro-, små och medelstora företag (MSMEs) står för 90 % av världens företag och mer än 50 % av arbetstillfällen globalt. De utgör helt enkelt ryggraden av den globala ekonomin. Som en del av ICC:s tidigare uppmaning till globalt initiativtagande publicerar ICC i ett yttrande nu ett antal skatteåtgärder som regeringar kan implementera för att säkerställa att stimulanspaket snabbt når dit de behövs mest och erbjuder omedelbart stöd.

Yttrandet inkluderar åtgärder för att lätta på regelbördan för företagen och åtgärder för att öka kortsiktig likviditet i företagen. Bland annat föreslås möjlighet att få uppskjutna deadlines för skattebetalningar, större flexibilitet kring återbetalning av lån, tillfälliga skatteåterbäringar och assistans för att bibehålla kassaflöden i företagen. Sett på längre sikt efterfrågas ytterligare riktad hjälp till MSMEs för att stötta den ekonomiska återuppbyggnaden globalt efter Covid-19.

Förslagen baseras på en sammanställning och analys av de olika åtgärder som vidtagits av olika länder, och fokuserar på hur politiska åtgärder bästa kan gynna återställningen av den globala ekonomin efter krisen. Särskilt viktigt blir det att säkerställa att olika nationella åtgärder inte hindrar internationell aktivitet. Givet värdekedjors gränsöverskridande karaktär bör stimulans- och skyddsåtgärder genomföras koordinerat både på nationell och internationell nivå.

De åtgärder som presenteras syftar till att erbjuda omedelbart stöd till MSMEs när de navigerar i den svåra ekonomiska situation som pandemin inneburit. När länder överväger ett brett utbud av policyverktyg för att effektivt möta krisen utgör ICC:s yttrande en s.k. best practice-guide som kan användas för att jämföra vidden av de tänkta nationella åtgärderna jämte andra länders.

ICC:s ramverk publiceras parallellt med en bredare uppsättning skatteåtgärder och policybetänkanden som syftar till att stötta företag i arbetet med att anpassa sina verksamheter till de nya utmaningar som coronakrisen medfört. Yttrandet uppmanar nationella regeringar att undvika ensidiga skatter som skadar gränsöverskridande affärer och understryker särskilt behovet av extraordinära finanspolitiska åtgärder i den rådande situationen.

I yttrandet görs även överväganden av pandemins konsekvenser för det pågående arbetet med att reformera internationella skatteregler för att fungera i en digital era, och vikten av harmonisering poängteras.

De presenterade åtgärdsförslagen kommer, om de implementeras, att stötta företag och möjliggöra ett samordnat svar för att effektivt möta de negativa effekterna som Covid-19 medför för såväl människor som ekonomin.