PRESSMEDDELANDE:

Historiskt beslut – ICC beviljas observatörsstatus i FN:s generalförsamling

English version >>>

För första gången i FN:s 71-åriga historia får näringslivet ta formell plats i FN:s generalförsamling. Detta genom antagandet av en resolution som beviljar världens största näringslivsorganisation, Internationella Handelskammaren (ICC), observatörsstatus.

FN:s beslut är historiskt och ett tydligt erkännande av näringslivets viktiga bidrag till och roll i arbetet för internationell fred och säkerhet, mänskliga rättigheter samt ekonomisk, social och hållbar utveckling. Beslutet utgör också en viktig symbol för det ökande samarbete mellan FN och näringslivet i globala styrningsfrågor och framförallt för främjandet och implementeringen av FN:s Agenda 2030.

Jan Eliasson, vice generalsekreterare FN:
”FN:s generalförsamlings beslut att ge ICC observatörsstatus kommer vid en tidpunkt då engagemang från alla aktörer är avgörande för att möta de ambitiösa mål som FN:s medlemsstater enats om genom 2030 agendan för hållbar utveckling.”

Beslutet att bevilja ICC observatörsstatus i FN:s generalförsamling har antagits av 193 medlemmar under pågående 71:a session i New York. Listan över medlemmar med observatörsstatus är begränsad och innehåller främst mellanstatliga organisationer. Detta är första gången en näringslivsorganisation har blivit beviljad observatörsstatus i FN:s generalförsamling. Observatörsstatus innebär möjlighet att tala på generalförsamlingens sammanträden, delta i vissa omröstningar och därigenom visa stöd för generalförsamlingens resolutioner. Att ICC nu beviljats observatörsstatus innebär att näringslivet formellt kan göra sin röst hörd inom FN.

Marcus Wallenberg, kassaförvaltare ICC Sweden och ordförande SEB:
”Att ICC får observatörsstatus i FN:s generalförsamling är ett viktigt erkännande för den roll företagen spelar i att lösa vår tids samhällsutmaningar, samtidigt som det ger företagen en tyngre plattform att genom sina innovationer, sitt ledarskap och engagemang bidra till uppfyllandet av de viktiga mål för mänskligheten som FN jobbar mot.”

Sunil Bharti Mittal, ordförande ICC, grundare och ordförande Bharti Enterprises (Airtel):
”Det här är ett viktigt erkännande av den roll näringslivet har att spela för att bidra till en fredligare värld. Det finns bara ett sätt att framgångsrikt möta de många utmaningar samhället står inför idag, från klimatförändringar till massmigration, regeringar och civilsamhället måste arbeta med den privata sektorn.”

Resolutionen om att bevilja ICC observatörsstatus lämnades in av Frankrike (ICC:s värdland) och fick stöd från 22 andra medlemsstater i FN:s sjätte utskott. Idag arbetar ICC redan med flera FN-specialiserade organ och organisationer runt om i världen. Genom att kanalisera och tillhandahålla näringslivets synpunkter och bidra med expertis på områden som kommersiella standarder och
inom klimatfrågor har ICC genom åren etablerat sig som näringslivets röst i flera globala förhandlingar.

John Danilovich, generalsekreterare ICC:
”Det är en stor ära för Internationella Handelskammaren (ICC) att bli beviljad observatörsstatus i FN:s generalförsamling. ICC har en lång tradition av nära samarbete med FN och dagens beslut speglar våra outtröttliga insatser för att stärka relationerna mellan FN och den privata sektorn.”

Hans Stråberg, ordförande Atlas Copco:
”Det är verkligen ett erkännande av näringslivets demonstrerade vilja att vara med och ta ett ansvar för de stora globala skeendena. Vi har visat att vi vill och kan. Nu har världssamfundet visat att det har förstått.”

Avgörande för generalförsamlingens beslut om beviljande av observatörsstatus var ICC:s officiella roll som representant för det globala näringslivet i de förhandlingar som slutligen resulterade i etablerandet av FN:s 2030 Agenda.

Ambassadör Kajsa B Olofsgård, chefsförhandlare och ansvarig för Sveriges arbete
med de internationella aspekterna av 2030-agendan: ”Näringslivet är en viktig partner i arbetet för att målen i Agenda 2030 och Agendan för utvecklingsfinansiering från Addis Abeba ska nås. Det är därför rimligt att näringslivet uppmärksammas genom att ges en observatörsstatus i FN. Med arbetets internationella karaktär och med ICCs hittillsvarande engagemang, så är det också naturligt att ICC får denna officiella näringslivsroll.”

Erik Belfrage, ICC European Coordinator och ordförande Consilio International:
”Efter tillkomsten av Global Compact, är detta den tydligaste signalen från världssamfundet att det privata näringslivet, handel, industri och tjänster, har en viktig ─för att inte säga avgörande ─ roll att spela i utvecklingen av en hållbar och global ekonomisk tillväxtpolitik som inom ramen för en liberal handelspolitisk miljö kan säkra att det stora flertalets ekonomiska och sociala situation utvecklas positivt.”

Lena Johansson, generalsekreterare ICC Sweden:
”Det här är inte bara ett erkännande av betydelsen av näringslivets röst i de globala frågorna, det är också ett erkännande av ICC som den näringslivsorganisation som kan företräda och föra talan för näringslivet internationell.”

Dagens beslut i FN:s generalförsamling att bevilja ICC permanent observatörstatus träder i kraft den första januari 2017.

Mer information:
– Information om ICCs tidigare arbete med FN och Agenda 2030 >>>
– Tidslinje över ICCs samarbete med FN >>>
– Generalförsamlingen beslutsunderlag, Agenda item 173 >>>

MEDIA CONTACT
Susanna ZEKO
Director of Policy | ICC Sweden
Tel: +46 735 33 38 80
susanna.zeko@icc.se