Näringslivet har blivit alltmer internationellt beroende. Rörlighet över nationsgränser är allt viktigare, vare sig det gäller insatsvaror, tjänster, data eller människor och kompetens. Det gäller även för mindre företag och för företag som i huvudsak är inriktade på den inhemska marknaden. Förslagen i promemorian försämrar svenska företags möjligheter att agera rationellt i en internationell företagsmiljö.

 Utflyttningsskatten skulle skapa inlåsningseffekter vid både in- och utflyttning och skulle försvåra kompetensförsörjning. Möjligheten att involvera experter och medarbetare från olika delar av världen skulle begränsas. Sverige skulle bli mindre attraktivt för startups och för investerare.

 Sveriges ekonomiska utveckling är beroende av att företagen har goda möjligheter att verka i en internationell konkurrens. Det är därför viktigt att Sverige har ett konkurrenskraftigt företagsklimat som möjliggör och uppmuntrar innovation och entreprenörskap. Det remitterade förslaget går åt motsatt håll.