ICC anser att det behövs marknadslösningar och ekonomiska styrmedel för att minska koldioxidutsläppen. Styrmedlen bör vara generella och internationella, helst globala. De måste utformas så att läckaget begränsas och så att de belastar beteenden med tydlig effekt  utsläppen. Den föreslagna flygskatten uppfyller inte detta, varför vi bedömer att den inte är ett effektivt medel för att begränsa koldioxidutsläpp. Vi avstyrker därför att skatten införs.

ICC är sedan länge starkt engagerad i många globala samhällsfrågor och har tagit en aktiv roll i såväl hållbarhets- som klimatarbetet. ICC anser att det behövs kraftfulla och verkningsfulla styrmedel för klimatet. Det behövs marknadslösningar och ekonomiska styrmedel.

För att styrmedlen ska vara effektiva krävs först och främst naturligtvis att de påverkar de beteenden som har verklig effekt för koldioxidutsläppen samt att läckagerisken är begränsad. För att ekonomiska styrmedel ska vara effektiva ska de också vara omfattande, både geografiskt och när det gäller verksamheter. De ska alltså vara generellt utformade och ha en så bred internationell täckning som möjligt, helst global. En skatt på flygresor från Sverige uppfyller långt ifrån dessa kriterier. Vi avstyrker därför att skatten införs.

Konsekvensanalysen i utredningen tyder också på att klimateffekten av en flygskatt blir mycket begränsad. Åtgärden framstår inte som effektiv utifrån utredningens analys. Eftersom flygsektorn ingår i EU:s utsläppssystem kan den begränsade effekt som kan uppnås i Sverige ätas upp av att det inom kvoten sparade utrymmet inom utsläppstaket kan användas av andra verksamheter inom EU. I värsta fall kan effekten t.o.m bli negativ enligt utredarens resonemang.

Sist men inte minst, har den internationella flygorganisationen ICAO kommit överens om ett globalt marknadsbaserat utsläppsbegränsningssystem som ska träda i kraft 2021. I ett läge där ett internationellt system är beslutat och på väg att införas, är det än mer obefogat att gå före med ett nationellt styrmedel som enligt konsekvensanalysen förefaller ge endast begränsade klimateffekter och ha avsevärda nackdelar.

Svenska ICC anser att Sverige bör engagera sig för att det internationella systemet utformas på ett verkningsfullt sätt.