Fria kapitalflöden har länge setts som positivt, men i takt med ökad debatt kring nationell säkerhet har vi på senare år kunnat höra allt fler diskussioner om möjligheten att införa s.k. Investment Screenings. Inte minst har områden som cybersäkerhet och möjligheten att investera i nya sektorer som telekom och energi drivit på debatten.

Vid dagens möte i kommittén Handel & Investeringar modererade vice ordförande Carolina Dackö ett samtal med Jens Hillebrand Pohl och Steffen Hindelang, båda från CELIS Institute om vad granskningarna egentligen innebär, vilka alternativ som finns och om vi kommer att se en EU-gemensam granskningsmekanism.

Vid mötet stod även EU:s nya handelspolitiska strategi i fokus. Deltagarna fick bland annat ta del av en presentation av Per Altenberg, ämnesråd på Kommerskollegium, som berättade om myndighetens inspel till konsultationen, och vad företag bör hålla utkik efter när strategin sätts i handling av EU-kommissionen. Genom den efterföljande diskussionen med ledamöterna blev det tydligt att det fortsatt är viktigt att följa utvecklingen vad gäller begreppet öppen strategisk autonomi, såväl som den kommande lagstiftningen om bindande krav på due diligence av mänskliga rättigheter. Snarare än en handelspolitik fokuserad på att skydda sig poängterade kommittén att marknadstillträden bör få en mycket större roll.

ICC:s kommitté Handel & Investeringar består av representanter från våra medlemsföretag och har som syfte att bevaka och påverka utvecklingen inom handels- och investeringspolitik. Bland kommitténs prioriterade frågor återfinns reform av WTO, att främja förståelsen för vikten av frihandel samt att följa regional utveckling som får extraterritoriella effekter. På internationell nivå motsvaras kommittén av ICC Trade & Investment Policy Commission.  

Som medlem i ICC Sverige kan ditt företag utse upp till två representanter att ingå i kommittén. Vill du veta mer om vad det innebär? Kontakta vår policyansvarige Henrik Blomqvist!