Ledamöter ur ICC Swedens styrelse och ordföranden för ICC:s kommittéer mötte på onsdagen ICC:s globala generalsekreterare John Danilovich, och diskuterade ICC:s arbete, vikten av dess observatörsstatus i FN och hur ICC ska motarbeta de protektionistiska tendenserna runtom i världen.

John berättade bland annat om arbetet fram till att ICC:s observatörsstatus i FN:s generalförsamling blev officiellt. Utnämningen är en historisk händelse, då ICC är den första näringslivsorganisationen som erhållit denna status. Anledningen till att generalförsamlingen nu frångick traditionerna låg till stor del i ICC:s långa historia av att arbeta med globala frågor. Det stora engagemang organisationen hade i arbetet som ledde fram till antagandet av FN:s globala mål var också en faktor som räknades in, berättade John. Observatörsstatusen ger ICC möjlighet att tala direkt till FN:s generalförsamling, en mycket viktig plattform att förmedla det globala näringslivets ståndpunkter i aktuella frågor.

Vidare diskuterades arbetet som ledde fram till att Trade Facilitation Agreement (TFA) kunde träda i kraft. I den processen arbetade man tätt tillsammans med World Trade Organization (WTO), vars generaldirektör Roberto Azevêdo talade på ICC Swedens årsmöte nyligen. Att fortsätta relationen med WTO för att konstruktivt kunna arbeta för multilaterala avtal och goda villkor för internationell affärsverksamhet är mycket viktigt, menade John.

Avslutningsvis talade John Danilovich om ICC:s arbete med kampanjen ”Trade Matters”. Trade Matters syftar till att skapa förståelse för handelns mycket viktiga roll för arbeten, för tillväxt och för hållbar utveckling. Under mötet diskuterades problemet med att man endast når de redan frälsta. ICC måste hitta nya vägar för att nå ut till de som annars inte aktivt kommer i kontakt med internationella handelsfrågor eller förstår dess fördelar.

Mötet avslutades med att John Danilovich tackade de svenska kommittéerna för deras aktiva arbete, både i kommittéernas arbete på nationell nivå men även deras engagemang i ICC:s globala arbete.

FredrikLenaMariaJohn

fr. v. ICC Swedens ordförande Fredrik Persson, generalsekreterare Lena Johansson, vice ordförande Maria Rankka, och ICC:s globala generalsekreterare John Danilovich