Idag träder frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, i kraft. Avtalet är brett och ”modernt” och kan ses som ett föregångsexempel då det innebär att parterna ska samarbeta framöver, inte bara i handelsfrågor, utan även i frågor som indirekt påverkar handel.

CETA innebär att det blir både enklare och billigare att handla mellan EU och Kanada. Tullar avskaffas på nästan all typ av varuhandel,  investeringshinder reduceras, och regler som kan påverka handel harmoniseras. För företag som tidigare inte haft resurser att hantera dubbel testning av produkter, kommer avtalet innebära möjligheter till handel på en helt ny marknad. Dessutom stärks rättigheterna för patent- och upphovsrätt i Kanada, vilket kommer att vara till nytta för bl.a. läkemedelsbranschen och IT-företag.

CETA innebär även större rörlighet för individer och en harmonisering av regler för yrkeskvalifikationer. Därigenom ökar möjligheterna för företag att anställa och förflytta personal mellan de avtalsländerna.

För att läsa mer om vad CETA innebär för företag har Kommerskollegium skapat en CETA-portal. Portalen hittar du här>>>