Fem sätt att påskynda omställningen till cirkulär ekonomi

  • Internationella Handelskammaren (ICC) presenterar idag fem möjliggörande åtgärder som kan påskynda övergången till cirkulär ekonomi och samtidigt motverka den trippelplanetära kris som utlysts av FN.

FN har kallat kombinationen av klimatförändringar, förlusten av biologisk mångfald och vattenföroreringar för en trippelplanetär kris. Enligt FN står utvinning och bearbetning av naturresurser för cirka 50% av klimatförändringar, 90% av förlusten av biologisk mångfald och 90% av vattenföroreningar. För att vända utvecklingen måste en omställning från linjär till cirkulär ekonomi ske. Samtidigt får frågan sällan särskilt stort utrymme i forum som den pågående klimatkonferensen COP28.

Ett stort problem är att de åtgärder som kan möjliggöra omställningen kräver ett holistiskt arbetssätt, samtidigt som regeringar ofta arbetar i silos och därmed saknar ett viktigt överblickande perspektiv.

I syfte att belysa vikten av och bidra med förslag som kan möjliggöra en snabbare och mer effektiv omställning lanserar ICC idag ”Key Principles for a Circular Economy”. Papperet är utvecklat inom ramen för ICC:s globala arbetsgrupp Circular Economy, som bl.a. leds av medordförande Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells.

ICC har sammanställt följande fem ”möjliggörare” för att belysa hur en omställning kan genomföras:

  1. Ändra synen på vad som utgör ”avfall” och möjliggör i stället handel med ”resurser.”
  2. Prioritera kvalitet, inte ursprung
  3. Möjliggör användningen av strategiska materialbanker och gränsöverskridande omvänd logistik
  4. Antag globalt harmoniserade standarder och definitioner för att uppnå cirkularitet i stor skala.
  5. Återvinn råmaterial från städer för att öka livsmedelsförsörjningen, förebygga vattenbrist och minska risken för övergödning.

ICC Key Principles for a Circular Economy finns tillgängligt här: https://iccwbo.org/news-publications/policies-reports/key-enablers-for-a-circular-economy/

Lanseringen ägde rum vid ett seminarium vid FN:s klimatkonferens COP28 i Dubai under onsdagen i närvaro av Kavydass Ramano, Mauritius minister för miljö, avfall och klimatförändringar och Philippe Varin, ICC:s förste vice ordförande.

Dubai, 6 december 2023