Länder som är öppna för internationell handel och konkurrens har bättre förutsättningar för en god ekonomisk utveckling. Det ekonomiska välstånd som handeln skapar kan komma fler medborgare till del genom nationella åtgärder.

Det internationella handelsregelverket syftar till att utveckla goda handelsmöjligheter, förutsägbarhet och alltmer lika regelverk. Därmed kan fler länder inkluderas i den internationella handeln, vilket bidrar till att sprida välstånd till fler människor. Däremot kan inte handelsreglerverket bidra till att fler människor inom länder får del av det välstånd som handeln skapar. Det kan bara åstadkommas genom nationella åtgärder.

Det är en av de viktiga slutsatserna i WTO:s World Trade Report 2017 (Trade, technology and jobs) som lanserades under WTOs Public Forum förra veckan.

WTO menar att all ekonomisk utveckling i ett land kräver anpassning och fördelningsåtgärder – oavsett vad utvecklingen beror på. Det kan bero på automatisering, digitalisering, internationell handel mm, men de leder alla till förändringar i samhället som i sin tur kräver anpassning. Ansvaret för den anpassningen och för en fungerande utveckling ligger på de nationella regeringarna, poängterar WTO. Det handlar både om att fler medborgare ska kunna få del av vinsterna och om att ta hand om de människor som påverkas negativt av strukturomvandlingar och rationaliseringar.

Det senare handlar om människors möjligheter till arbete och försörjning, som exempelvis kompetensutveckling och socialpolitik. Internationella organisationer kan inte skapa system för hur vinsterna av handel och öppenhet bör fördelas. Varje land har unika förutsättningar och bör därför utforma egna policys för sin ekonomi och arbetsmarknad, poängteras i rapporten. WTO och andra internationella organisationer kan endast fortsätta att visa fördelarna med handel och stötta länderna i deras anpassning.

För att läsa hela rapporten klicka här >>