Med anledning av EU-kommissionens förslag om dataflöden och datasäkerhet i frihandelsavtal har ICC Sweden tillsamman med Stockholms Handelskammare och Svenskt Näringsliv skickat ett brev till ansvarig i EU-kommissionen med förslag på förändringar i förslaget.

I dagens internationella produktionsmiljö är det nödvändigt att data kan förflyttas mellan länder utan onödiga hinder. Detta är en av ICC Swedens högst prioriterade frågor. Reglering i det syftet i frihandelsavtal är därför välkommet, men det är av största betydelse att regleringen av dataflöden är tydlig.

Tydliga regler om dataflöden i frihandelsavtal är essentiellt för näringslivet och för framtida ekonomisk tillväxt. I en tid där protektionistiska åtgärder blir allt vanligare är det än viktigare med tydliga regler som inte kan missbrukas och användas som ett sätt att gömma handelshindrande åtgärder bakom. Några av de mest angelägna förändringarna av avtalet är följande.

  • Det behövs en tydlig distinktion mellan persondata och icke persondata, vilket saknas i förslaget. Vid en reglering av dataflöden är det vitalt att det tydliggörs att restriktioner endast gäller persondata då övrig data bör behandlas som vilken handelsvara som helst, som därmed inte är föremål för några restriktioner, utan fritt bör kunna förflyttas mellan berörda parter.
  • Det behövs ett tillägg om förbud mot krav om uppvisande av källkod.
  • Klausulen om anti-kringgående bör baseras på de grundläggande och väl etablerade principer för handelsrestriktioner som redan finns.