En upplösning av Världshandelsorganisationen, WTO, och dess regelverk skulle få betydande negativa effekter för utvecklingsländer. Det visar en ny rapport genomförd av Oxford Economics på uppdrag av Internationella Handelskammaren, ICC.

Under nästan 30 år har WTO utgjort det globala forumet för att skapa, övervaka och implementera handelsregler. På senare år har kritiken dock ökat då såväl förhandlings- som tvistlösningsfunktionen har brustit. I dag syns också en växande skepsis mot organisationen, inte minst från tongivande utvecklingsländer som Indien, Indonesien och Sydafrika. Men trots att det är tydligt att organisationen har ett stort reformbehov saknas ofta insikt i hur central WTO faktiskt är för den globala ekonomin.

Mot bakgrund av detta lanserar ICC idag rapporten The impact on developing economies of WTO dissolution som undersöker de ekonomiska effekterna på utvecklingsländer om WTO och det globala handelssystemet skulle upplösas. Studien har undersökt effekter kopplat till varuhandeln, med undantag för handel med bränslen. Och resultatet är tydligt: även i det mildaste scenariot skulle en upplösning av WTO få betydande negativa konsekvenser.

Jämfört med status quo, där WTO fortsätter att verka som i dag, skulle de totala effekterna på utvecklingsländerna vara följande:

  • 33 % mindre export
  • 5,1 % mindre BNP
  • 5 % mindre utländska direktinvesteringar
  • 3 % mindre produktivitet

Södra Asien och Afrika söder om Sahara skulle drabbas hårdast, med en minskning av exporten med över 40 % och BNP med mellan 6 och 6,5 %. Som jämförelse föll global BNP med cirka 3 % under coronapandemin år 2020.

Rapportens slutsats visar på den stora ekonomiska risk som den pågående urholkningen av det multilaterala handelssystemet medför. Det visar också att WTO, även när den inte fungerar optimalt, bidrar till harmonisering, förutsebarhet och minskade kostnader för internationell handel.

Susanna Zeko, generalsekreterare, ICC Sverige:
Det är en oroväckande trend att det globala handelssystemet med WTO i spetsen håller på att undermineras. Många länder är kritiska för att man menar att systemet inte gynnar dem. Genom den här studien bemöter vi den kritiken genom att visa tydligt att WTO, även med ett omfattande reformbehov, gör reell ekonomisk nytta, särskilt för utvecklingsländerna i Afrika och Asien.

Ladda ner rapporten här »

Stockholm / Paris, 17 april 2024