Med anledning av EU:s handelspolitiska översyn skickade ICC Sverige, genom generalsekreterare Susanna Zeko, i förra veckan ett brev till utrikeshandelsminister Anna Hallberg. I brevet poängteras vikten av att Sverige och EU står upp för frihandel och verkar för en handelspolitik som främjar fred, frihet och välstånd för alla. I tillägg till de förslag som EU-kommissionen själva pekat ut som har särskild bäring på näringslivet lyfter ICC behovet av att EU måste:

  • värna öppenhet och global frihandel genom att motverka protektionistiska tendenser såväl globalt som inom unionen,
  • prioritera att handelns globala spelregler uppdateras och stärks, med tonvikt på reform av Världshandelsorganisationen, WTO,
  • främja globala möjligheter för näringslivet att vara drivande i utvecklingen mot hållbara samhällen och värna handelns bidrag till lösningen av gemensamma utmaningar.

Till brevet bifogades även ICC:s slutliga svar på EU-kommissionens konsultationsrunda.
Läs brevet och ICC:s svar här.