Internationell handel

Internationell handel är idag en självklar del i praktiskt taget alla företags vardag. Att handeln kan utvecklas utan onödiga hinder är en förutsättning för utveckling av vårt välstånd.

Internationell handel har det senaste halvseklet utvecklats snabbare är världens BNP, dvs snabbare än ekonomin i stort, från 20 procent av BNP till över 30 procent idag. Uppgången har dock hejdats de senaste åren, sedan finanskrisen, då den internationella handeln sjönk ett enskilt år för första gången på flera decennier. Sverige är mer handelsberoende än genomsnittslandet och hade redan 1980 en export som motsvarade 30 procent av BNP. Före finanskrisen var andelen 50 procent för Sverige, men har sedan dess sjunkit och inte återhämtat sig.

Bild1

 

Samtidigt som handeln har ökat, har de senaste årtiondena investeringsflödena tagit fart, vilket naturligtvis påverkar både handelns utveckling och handelsflödena. Om produktionsanläggningar förläggs på platser nära konsumtionen, minskar handeln mellan det tidigare produktionslandet och konsumtionslandet. Exporten från den nya anläggningen sker ju nu från ett annat land.

Under de senaste decennierna har de utländska direktinvesteringarna i världen ökat betydligt snabbare än exporten, som i sin tur har ökat betydligt snabbare än världens samlade BNP.

 

Bild2

Produktionen blir allt mer specialiserad och internationell. Insatsvaror och insatstjänster i produktionen är i allt högre utsträckning importerade. Insatser och komponenter passerar allt oftare ett antal landgränser innan den slutliga produkten är klar. Vi pratar om globala värdekedjor. Det här innebär att smidig och förutsägbar internationell handel blivit allt viktigare för modern affärsverksamhet. Det innebär att handelshinder och protektionism har blivit skadligare.

Vi ber om ursäkt för det begränsade innehållet på denna sida. Den är under utveckling.