Ordförandeskapets målsättningar

Det egyptiska ordförandeskapets målsättningar fokuserar på att COP27 ska leverera inkluderande, regelbaserade och ambitiösa resultat som ligger i linje med tidigare klimatkonferensers avtal, beslut och åtaganden – från Rio 1992 till Glasgow 2021. Särskilt fokus kommer att riktas till rättvis omställning.

Ordförandeskapets övergripande mål för konferensen är:
  • Att länderna ser över ambitionsnivån i sina nationellt fastställda bidrag (Nationally Determined Contribution, NDC), särskilt länder som tydligt kan leverera mer och som kan statuera goda exempel framgent.
  • Att ett arbetsprogram för åtaganden kopplade till utsläppsminskningar skapas.
  • Att en global åtgärdsagenda för klimatanpassning upprättas.
  • Att finansiella flöden blir mer transparenta och mer tillgängliga för utvecklingsländer för att säkerställa att klimatfinansieringen är förutsebar och korrekt riktad.
  • Att åtaganden och löften från tidigare klimatkonferenser följs upp för att identifiera var vi är i nuläget och vad som återstår att göra.
  • Att länderna levererar på finansieringsmålet om 100 miljarder USD årligen mellan 2020–2025 för att visa att åtaganden efterlevs vilket skulle öka tilliten mellan utvecklade länder och utvecklingsländer.

Tillbaka till COP27 startsida >>>