Målsättningar

De övergripande målen för konferensen är:

 • att säkerställa att världen är i fas för att nå globala netto nollutsläpp till 2050 genom att länder antar nya ambitiösare mål för utsläppsminskningar, så kallade nationellt fastställda bidrag (Nationally Determined Contribution, NDC),
 • att stärka anpassningsförmåga och resiliens för att skydda och återställa ekosystem samt skydda människors hem, försörjning och liv,
 • att mobilisera de finansiella resurser som behövs för att uppnå de två första målen (100 miljarder amerikanska dollar per år behövs från och med 2020)
 • att färdigställa den så kallade Paris Rulebook, som sätter reglerna för hur Parisavtalet ska implementeras, och stärka samarbetet mellan regeringar, näringsliv och civilsamhälle för att hantera klimatkrisen.

Prioriterade förhandlingsfrågor kommer att vara:

 • Artikel 6 av Parisavtalet (regler för koldioxidmarknader respektive för transparent rapportering och översyn av åtgärder och stöd)
 • Gemensamma tidsramar för länders åtaganden att minska sina utsläpp
 • Möjliggöra förbättrade åtgärder för klimatanpassning
 • Förhindra, minimera och hantera förluster och skador, inklusive att visa konkreta framsteg mot Global Goal on Adaptation
 • Medel för implementering, inklusive att mobilisera de 100 miljarder dollar som behövs årligen och inleda övervägningar om ett nytt mål för global klimatfinansiering efter 2025
 • Adressera diskrepansen mellan nuvarande ambitionsnivå för utsläppsminskningar och vad de senaste vetenskapliga rönen gör gällande behövs för att kunna nå 1,5-gradersmålet.
 • Främja rättvisa och inkluderande klimatåtgärder, inklusive ett uppdaterat arbetsprogram för Action for Climate Empowerment, ett utvecklat Marrakech Partnership for Global Climate Action och ambitiös implementering av Gender Action Plan.

 

Ordförandeskapets prioriteringar:

I relation till konferensens övergripande mål har det brittiska ordförandeskapet även identifierat fem egna prioriteringar:
 • Övergå till rena transporter, huvudsakligen i form av elektriska fordon. Företag har möjlighet att ansluta sig till initiativet EV100, vars mål är att företag ska överge till helt elektriska fordonsflottor.
 • Främja renare energi genom att minska användningen av kol och öka andelen energi från förnybara källor. Företag har möjlighet att ansluta sig till initiativet RE100, vars mål är att företagets hela energianvändning ska bestå av förnybar energi.
 • Stärka anpassningsförmågan och resiliensen genom utbyggnad av ex. varningssystem och skydd mot naturkatastrofer såsom översvämningar.
 • Öka tillgången till finansiering för klimatrelaterade projekt och samtidigt öka den totala mängden tillgängliga finansiella resurser.
 • Främja naturbaserade lösningar genom att begränsa effekterna av avskogning, men också verka för hållbarare jordbruk, särskilt när det kommer till jordbruksprodukter såsom soja, palmolja, kaffe, nötkött och kokos.

Tillbaka till COP26 startsida