Näringslivets världsorganisation


ICC är näringslivets världsorganisation, som representerar företag av alla storlekar och ur alla branscher. När ICC uttalar sig så sker det utifrån en samlad bedömning där leverantörers och kunders intressen vägs samman.

ICC har högsta konsultativa status hos FN sedan 1946 och har en dialog med andra internationella organ såsom Världshandelsorganisationen WTO, Internationella Teleunionen ITU och Världstullorganisationen WCO.

Grundad 1919


ICC grundades i Atlantic City, USA, år 1919. Samtal mellan industriledare hade påbörjats under Första Världskriget. Kriget hade slagit sönder det mesta av de internationella system som utvecklats på handelns område.

Huvudkontor i Paris


ICC:s huvudkontor med det Internationella Sekretariatet och Skiljedomstolen ligger sedan starten 1919 i Paris. Adressen är 38, Cours Albert 1er. I huvudkontorets lokaler äger de flesta av möten i ICC:s olika Commissions och Task Forces rum. Här finns förutom ICC:s ledning och personal även ICC International Court of Arbitration.

Under Andra Världskriget flyttade det Internationella Sekretariatet och Skiljedomstolen sin verksamhet till Stockholm.

ICC har en omfattande verksamhet inom ICC Commercial Crime Services, som är förlagd till London med en filial i Kula Lumpur, Malaysia. Verksamhet är inriktad på att bekämpa brottslighet som riktar sig mot företag. Delområdena omfattar  betalningsbedrägerier,  attacker mot transporter, piratkopiering samt cybercrime.

Medlemmar i över 130 länder och nationalkommittéer i 90


Från att vid starten 1919 ha varit en organisation med medlemmar i USA och Västeuropa har organisationen växt över hela världen och på alla kontinenter. 

När antalet medlemmar i ett land överstiger ett visst antal kan de tillsammans bilda en nationalkommitté. ICC:s Svenska Nationalkommitté bildades redan 1921. Nationalkommittén betalar en årlig avgift till ICC centralt. Avgiften är baserad på landets ekonomiska bärkraft, inte antalet medlemmar.

Eftersom ICC har som grundsatser att främja marknadsekonomi och ett fritt näringsliv har statshandelsländer inte kunnat bilda nationalkommittéer. Ett stort antal länder i det forna östblocket, inklusive Ryssland, har under 1990-talet bildat nationalkommittéer.

Medlemmar är organisationer och företag


ICC:s medlemmar är företag och näringslivsorganisationer. Advokatbyråer, revisionsföretag och konsulter med internationella frågor utgör en betydande del av medlemskretsen.

Det är ingalunda endast internationellt verksamma företag som är medlemmar. ICC:s verksamhet inom frågor om miljö, energi, konkurrens och marknadsföring har stor betydelse för många företag som är verksamma endast i Sverige.

Endast medlemmar kan delta i arbetet inom kommittéer och referensgrupper.

ICC:s Huvudsyften

  • Främja ekonomisk frihet, fri handel och fri konkurrens
  • Verka för harmonisering och förenkling av regler och rutiner i internationella handel
  • Självreglering genom uppförandekoder som sätter etiska standarder
  • Lösa kommersiella tvister genom medling och skiljedom